600.000 илјади денари неповратна помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност

Вести Огласи

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09,
43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руалниот развој го објавува следниот


Ј А В Е Н П О В И К б р . 0 8 / 2 0 2 3

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година

I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ
Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:

II. КОРИСНИЦИ
Право на користење на средства имаат следните субјекти:
Субјекти Код на мерка
Земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство и рурален развој

Мерка 112

III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни
трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година.
Максималната вредност на финансиска поддршка по корисник за Мерка 112 изнесува 600.000,00
денари, односно 100% од направените трошоци. Средствата се доделуваат за период на
реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво во најмногу три рати.

Согласно член 92, став 11 од Закон за земјоделство и рурален развој, неповратна финансиска
поддршка и финансиската помош може да се додели во вид на авансна исплата во висина до
40% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

Напомена: Трактор и приклучна механизација не се прифатлив трошок

Максимална вредност на прифатливи трошоци – Помош на млади земјоделци за започнување на
земјоделска дејност, до 600.000,00 денари финансиска поддршка од прифатливите трошоци
по поединечен корисник

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА

Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на e-baranje.ipardpa.gov.mk
Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу 2 барања по
различни мерки земајќи ги во предвид и останатите мерки од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2023 година.
Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени со:
– Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година („Службен
весник на Р.С.Македонија“ бр. 43/23, 73/23, 120/23, 149/23 и 164/23)
– Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Р.Македонија“ бр.49/10,
53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 88/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16,
163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22 и 65/23)
– Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален
развој („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18, 100/19,
215/19, 24/20, 96/21, 276/21, 91/22, 113/22, 186/22, 73/23 и 94/23) и

Барателите на финансиска поддршка потребно е да креираат електронско барање за финансиска
поддршка со податоци за локација на инвестицијата, податоци за инвестицијата и електронски
да ги прикачат документите (понуда/профактура за предложената инвестиција и деловен план
изготвен согласно предвидениот образец „Деловен план за мерка 112“)
Барателите кои ги исполниле условите за користење на средства за мерките 112 се рангираат со
бодување утврдено во Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките
за рурален развој („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 96/21).
– Барањата со ист број на бодови ќе се рангираат според датумот и времето на
поднесување на електронското барањето на e-baranje.ipardpa.gov.mk
– Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишување
на Договор за ко-финансирање со Агенцијата
– Барањата кои не се поднесени електронски на e-baranje.ipardpa.gov.mk нема да се
разгледуваат.
– Напомена: Барателот да не користел помош од мерките 112 Помош на млади
земјоделци за започнување со земјоделска дејност и 113 Поддршка за поттикнување на
земјоделското производство.

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА
Упатството за регистрација на барателите во системот за електронско поднесување на барање
може да се превземе на почетната страна e-baranje.ipardpa.gov.mk . Упатството за корисници за
поединечна мерка може да се превземе по запошнување на креирање на барање за мерката.
Упатството за корисниците може да се подигне на веб страната на Агенцијата
www.ipardpa.gov.mk, или може да се подигнат и директно во Агенцијата секој работен ден од
08:30 до 16:00 часот на адреса:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
бул. „ 3-та Македонска бригада“ бр.20
(зграда на Македонија Табак блок Ц ) 1000 Скопје

VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Електронски пополнетите барања за финансиска поддршка потребно е да се превземе, испринта
и потпише и заедно со целокупната пропратна документација да се достави до Агенција за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во затворен коверт на кој на
предната страна во горниот лев агол стои Барање за финансиска поддршка и Архивски број на
Барањето (0823-11216-ХХХХ/1). Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во
писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не превзема одговорност за ненавремено и
некомплетно пристигнување во писарницата или предвремено отворање на барањето.

Крајниот рок за доставување на барањата е 15.10.2023 година.

Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *