АХВ продолжува со спроведување на интерни обуки

Вести

Агенцијата за храна и ветеринарство продолжува со спроведување на обуки за пренесување на знаењата и искуствата стекнати на меѓународни обуки за 2020 година

Согласно законските обврски за континуирана едукација пропишани во Законот за ветеринарно здравство и Законот за безбедност на храна, но и обврските кои произлегуваат од учеството на програмата „Подобра обука за побезбедна храна“ под покровителство на Европската комисија, во периодот од 5 до 8 октомври 2020 година во Прилеп, Агенцијата за храна и ветеринарство одржа интерни обуки за пренесување на знаењето и искуствата стекнати за време на меѓународни обуки во 2019 и 2020 година.

За време на актуелната обука се опфатени теми кои произлегуваат од едни од најактуелните прашања од областа на безбедноста на храната и здравјето на луѓето, како што се: хигиена на храна и флексибилност; контрола на материјали кои доаѓаат во контакт со храната; контрола на контаминенти во храна и храна за животни; ХАСАП и  аудит техники; ЕУ прописи на декларирање на храна и барања, како и специфични категории на храна, додатоци и сл., со осврт кон специфики во означувањето на храната од животинско потекло и неживотинско потекло; агенси за подобрување на храната (адитиви). Со цел стекнување на знаења и искуства посебно потребни за вработените во инспекциските служби во АХВ, посебен осврт се направи и на Законот за прекршоци и Закон за инспекциски надзор.

Агенцијата за храна и ветеринарство за прв пат ја воспостави Стратегијата за обуки на вработените во АХВ во 2012 година и истата сега е надградена со алатка за интерна дисеминација на знаењата со цел зајакнување на капацитетите на централно и на ниво на инспекциски служби, како и унапредување на системите за здравствена заштита на животните и безбедност на хранате.

На обуката земаа учество вкупно 60 вработени од АХВ, вработени на централно ниво и инспекциските служби.

 

2

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *