АХВ со препораки за бизнисите и операторите со храна во време на пандемијата со Корона вирусот

Вести

Заштитете го здравјето на Вашите вработени, согласно со препораките за заштита од Kорона вирусот. Со тоа ќе овозможите соодветно да се одржи производството и прометот со храна во време на пандемијата, кога храната претставува најзначаен производ на пазарот.

Ако сметате дека е потребно, препораките напишете ги на видно место.
Засилете ги сите мерки кои се однесуваат на добрите хигиенски и производствени пракси.

Иако досегашните сознанија покажуваат дека Корона вирусот не се пренесува преку храната, лицата кои работат со храна, со кашлање, кивање или преку контакт со раце, може да го пренесат вирусот на работните површини и храната, освен, ако строго ги следат добрите практики за лична хигиена.
Во процесот на производство и промет со храна, не треба да работат лица кои имаат некој од симптомите на КОВИД-19.

Воведете дополнителни контроли со кои ќе обезбедите дека со храна работат здрави лица. Пред почетокот на секоја нова смена, раководителот да направи консултација со вработените, за состојбата со нивното и здравјето на нивните семејства.

На видно место истакнете ги чекорите за правилно миење на рацете.

Лицата кои работат со храна мора да ги мијат рацете: пред да почнат со работа, пред да ракуваат со зготвена храна, односно подготвена храна за консумација од страна на потрошувачите, по ракување или подготовка на сурова храна, по ракување со отпад, должности за чистење, користење на тоалетот, по јадење, пиење или пушење, по ракување со пари, или генерално – редовно.

Доколку се користи заштитна опрема во процесот на производство и промет со храна, информирајте ги вработените како правилно да ја користат.
Заштитните ракавици мора често се менуваат, а рацете да се мијат по секое вадење и пред секое менување на нови ракавици.
Заштитните ракавици треба да се сменат по извршување на активности кои не се поврзани со храна, како што се отворање/затворање на вратите со рака, празнење на канти, ракување со пари и сл.

Лицата кои работат со храна треба да бидат свесни дека носењето заштитни ракaвици може да им овозможи на микроорганизмите да се соберат на површината на рацете. Затоа, миењето на рацете е исклучително важно кога ќе се отстранат ракавиците. На ваков начин ќе се избегне последователно загадување на храната.
Кога се носат заштитни ракавици подолг временски период, без често менување и миење на рацете, микроорганизмите на кожата брзо се размножуваат поради топлината и влажноста што ја создаваат ракавиците. Кога заштитните ракaвици ќе се отстранат, ако се ракува со храна без миење на рацете, голем број бактерии можат да се пренесат во храната.

Правилното миење на рацете е исклучително важно, без оглед дали се користат заштитни ракавици или не. Ако се користат, миењето на рацете треба да се изврши пред да се стават ракaвиците, меѓу менувањето на ракавиците и откако тие ќе се отстранат.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *