Досега исплатени над 76,7 милиони денари за поврат на персонален данок на доход за земјоделците

Вести

Управата за јавни приходи има реализирано поврат на персонален данок на доход за 16.100 земјоделци во вкупен износ од 76. 745. 269 денари, за приходи остварени од продажба на сопствени земјоделски производи во текот на 2018 година.

Исплатата е реализирана кај земјоделците кои пријавиле валидни трансакциски сметки. Земјоделците кои ги исполнуваат условите за поврат на персонален данок од доход,  а не ги ажурирале своите трансакциски сметки, ги повикуваме тоа да го направат во најкус рок во најблиските подрачни единици на Управата за јавни проходи.

Со измените во Законот за персонален данок на доход, право на поврат на персонален данок на доход  остваруваат земјоделците на кои земјоделството им е основна дејност, немаат остварено приходи по друг основ, односно кои оствариле приходи единствено од продажба на земјоделски производи до 1 милион денари, не се ДДВ обврзници, не се во работен однос и не остваруваат приходи од закуп или од игри на среќа.

Според првичните податоци од евиденциите на УЈП и министерството за земјоделство, правото на поврат на персонален данок од доход го остваруваат околу 17.000 земјоделци.

На почетокот на 2018 година, Владата на Република Северна Македонија го измени Законот за персонален данок на доход,  со што се зголеми прагот за остварени приходи од продажба на земјоделски производи од претходните 300.000 денари на 1.000.000 денари. Дополнително со законските измени значително се поедноставија даночните постапки за земјоделците, како поднесување на барања за регистрација и плаќање на административни такси.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *