Големина на риби и дозволена количина на дневен улов во рекреативната зона „Акумулација Стрежево“ во 2020 година

Вести

ГОЛЕМИНА НА РИБИ ПОД КОИ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ЛОВИ И ДОЗВОЛЕНА КОЛИЧИНА НА ДНЕВЕН УЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕВО” ВО 2020 ГОДИНА

Согласно Правилникот, на рекреативната зона “акумулација Стрежево” не смеат да се ловат риби под следните големини во 2020 година: Крап (Cyprinus carpio) 40 cm, Пастрмка (Salmo sp.- сите видови) 35 cm, Карас (Carassius carassius) 20 cm, Сом (Silurus glanis) 70 cm, Клен (Squalius sp. – сите видови) 30 cm.

Од друга страна, дозволена количина на дневен улов изнесува 3 килограми. По исклучок, дневно, со маса поголема од 3 килограми дозволен е улов на 2 (два) примероци на крап и 1 (еден) на сом.

За видовите “сребрен карас”, “виножитна пастрмка” и “сончаница” нема никакво ограничување и истите можат да се ловат, во сите должини и неограничени количини.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *