Календар за овчарска фарма за февруари

Вести Совети Сточарство

Периодот на јагнење е еден од најважните настани во овчарството. Од успешноста
на јагнењето во голема мера зависат приходите на одгледувачите на овци и тоа може да се поистовети со жетвата во растителното производство.

Не треба да се заборави дека за постигнување на добри резултати е потребно претходна подготовка, вклучувајќи: -добро затворање на сите отвори (врати, прозорци), чистење и дезинфекција на просториите со вар, покривање на подот со чиста и сува слама, градење на индивидуални боксови, обезбедување на потребниот инвентар (поилки, хранилки, светилки, цуцли), обезбедување на ноќни дежурства при започнување на јагнењето, чисти крпи за бришење и сушење на јагнињата, чисти ножици и јодна тинктура за сечење на
папочната врвца.

Не треба да се заборави дека едно раѓање се одвива за 30-40 мин., а ако има близнење појавата на близнак е за 10-15 мин. по првото. Укажувањето на помош при јагнењето треба да се врши со строго почитување на хигиенските правила, а при
потешки случаи и да се побара ветеринарна помош. Не треба да се потценува грижата за
новороденото јагне која се состои во чистење на дишните патишта од плодовата вода, стерилно сечење и дезинфекција на папочната врвца со јодна тинктура, сушење и масажа на јагнето, преку лижење од страна на мајката или со бришење со чиста крпа и да го исцица колострумот во 40 мин. по раѓањето.

Потребна е грижа и за објагнетите овци –треба да им се принеси топла вода за пиење, да се истриже волната околу вимето, да
исчистат загадените делови по раѓањето.

2-4 дена по раѓањето дажбите со храна се исти како и претходно, После тоа, концентрираната сточна храна се зголемува, а сеното се дава по желба, сочна храна треба да се вклучи во дажбите по 7-10 ден од раѓањето, треба да се набљудува вимето да нема оток, црвенило, вишокот млеко да се молзи или со него се храни уште едно јагне.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *