Листа на кандидати за полагање на ловечки испит

Вести

Ловечкиот испит ќе се одржи на 28.12.2019 година, во просториите на Хотел Бисер во с.Калишта – општина Струга, со почеток од 09:00 часот, исто така и ловечкиот испит  кој е на  29.12.2019 година (недела) ,  ќе биде во просториите на Хотел Бисер во с. Калишта – општина Струга, со почеток од 09:00 часот.

САБОТА:

СТРУГА
Ред.
број  Име и презиме
1 Јордан Мангоски
2 Рахим Ајдиноски
3 Меди Абдурами
4 Минир Тоска
5 Имер Бизатоски
6 Неџат Даути
7 Даут Даути
8 Рамадан Реџоски
9 Андреј Стојаноски
10 Илјази Бесник
11 Ерол Цаноски
12 Наумче Рафтоски
13 Ненад Павловиќ
14 Фејзулоски Газменд
15 Селман Мавмудоски
16 Армир Таири
17 Ќанија Ќазимоски
18 Реџеп Ќазимоски
19 Недим Максутоски
20 Џевџет Таироски
21 Валентин Танески
22 Натмир Далипи
23 Јасмин Бајрамоски
24 Мета Љуфтии
25 Влатко Танески
26 Сафет Зеќироски
27 Нермин Рамаданоски
28 Севдим Цаноски
29 Рамис Имероски
30 Харис Мавмудоски
31 Седат Мевмедоски
32 Кристијан Миладинов
33 Младен Младеноски
34 Цвете Анѓелкоски
35 Даниел Крстески
36 Гезим Исмаили
37 Пајазит Скендери
38 Ќерим Ќерими
39 Дани Шкелќим
40 Дани Блертон
41 Спасе Мечкароски
42 Енис Бајрами
43 Аздрен Леши
44 Кндим Мехмеди
45 Садик Ајредини
46 Недим Мехмедоски
47 Незир Шерифоски
48 Нијас Мемишоски
49 Рамадан Гани Мало
50 Улбер Ресми Мумини

ОХРИД
Ред.
број Име и презиме
1 Дамчески Кристијан
2 Васко Лангоски
3 Александар Настоски
4 Дејан Донески
5 Кристијан Станкоски
6 Живко Дичоски
7 Марјан Сотироски
8 Јовче Питароски
9 Гоце Костески
10 Ацо Јанкуловски
11 Ристо Петрески
12 Живко Матевски
13 Јован Левески
14 Димитар Ангелоски
15 Љупчо Трпоски
16 Пецо Целески
17 Сашо Милошевски
18 Кирил Миленкоски
19 Митко Блажески
20 Васко Наумоски
21 Цоле Гаврилоски

ДЕБАР
Ред.
број Име и презиме
1 Емин Елмас
2 Ќазим Муаремовски
3 Агрон Ајдар Реџа
РЕСЕН
Ред.
број Име и презиме
1 Кристијан Темелковски
2 Џани Димовски

ДРУГИ ОПШТИНИ
Ред.
број Име и презиме
1 Иван Спасевски
2 Тони Милосковски
3 Бафти Реџепи
4 Арлинд Реџепи
5 Јетон Аземи
6 Давор Мерџаноски
7 Јордан Ѓорѓиоски
8 Никола Точев
9 Роберт Манев
10 Џелил Џелили
11 Џелал Алиу
12 Мехмед Чупи
13 Бобан Орчевски

 

НЕДЕЛА:

СТРУГА
Ред.
број Име и презиме
1 Кристијан Плачаноски
2 Сеад Тајроски
3 Фикрет Османоски
4 Сеат Ајдароски
5 Назиф Тајроски
6 Џеват Таироски
7 Владимир Мурџески
8 Шевал Елмазоски
9 Шејадин Максутоски
10 Фатмир Реџоски
11 Ментор Разманоски
12 Фикрет Мевмедоски
13 Муамед Ибушоски
14 Дрилон Селими
15 Сабри Даути
16 Шкендим Мехмеди
17 Фатмир Абдурамани
18 Егзон Хани
19 Лиридон Даути
20 Иванчо Трајкоски
21 Бобан Трпо
22 Александар Ристоски
23 Блерти Шаќири
24 Сејат Османоски
25 Един Демишоски
26 Бујар Алили
27 Артим Иљази
28 Натмир Шазимани
29 Касим Нуроски
30 Елдин Ајдароски
31 Ристо Ѓорѓески
32 Исмет Бајрамоски
33 Џеваир Максутоски
34 Мевмед Цаноски
35 Науме Пеливаноски
36 Јасмин Оџоски
37 Латиф Латифи
38 Лиринд Мустафа
39 Ерсан Зенделоски
40 Кндим Колоња
41 Ермин Зенделоски
42 Ветон Мена
43 Фуат Шабаноски
44 Неби Мустафоски
45 Генци Исмаили
46 Луан Ќаја
47 Азем Ибушоски
48 Сабахудин Дервишоски
49 Афет Бајрамоски
50 Џафер Дервишоски
51 Берат Коџаџику
52 Усеин Бичаку

ОХРИД
Ред.
број Име и презиме
1 Иван Климовски
2 Наумче Филипоски
3 Здравко Климовски
4 Бобан Сиљаноски
5 Виктор Димовски
6 Дарко Димовски
7 Сашо Мијоски
8 Гоце Настоски
9 Благоја Зенгоски
10 Гоце Дојчиноски
11 Никола Јорданоски
12 Игор Недески
13 Игор Шапкароски
14 Тоде Лешкоски
15 Никола Мартиноски
16 Душко Дуклевски
17 Кирил Димче Стојаноски
18 Јончо Коцев

ДЕБАР
Ред.
број Име и презиме
1 Лиридон Лела
2 Фатјон Лела
3 Артан Дука
4 Сафет Кзани
5 Ејуп Рамку
6 Ндричим Села
7 Патриот Зенго
8 Зењел Зенго
9 Флоридон Зенго

РЕСЕН
Ред.
број Име и презиме
1 Иван Тасевски
2 Спасе Лазаревски
3 Бошко Кондовски
4 Ислам Љумани
5 Флорент Муареми

ДРУГИ ОПШТИНИ
Ред.
број Име и презиме
1 Бејта Рузмир
2 Велибор Тримчески
3 Синиша Иваноски

22.Полагање Струга 29.12.2019 недела 22.Полагање Струга 28.12.2019 сабота

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *