Најдоцна до 31 декември да достаци седибен план за начинот на користење на земјата земена под закуп од државата

Вести

Почитувани земјоделци ве потсетуваме на вашата обврска најдоцна до 31 декември оваа година до Подрачната единица  на министерството за земјоделство  да го доставите извештајот за начинот на користење на земјоделското земјиште и исполнување на обврските од договорот за закуп.

Вака изгледа извештајот со бараните информации кои треба да ги внесете:

Во првата графа ќе запишете дека годишниот извештај се однесува за 2018 година, веднаш потоа во графата подоле го ставате вашето име и презиме.

Под број 3 каде што стои податоци за договорот за закуп треба да го ставете бројот на договорот кој сте го потпишале со МЗШВ за закуп на земјоделското земјиште и датата кога сте го направиле тоа.

Во графата за времетраење на договорот треба да стои за колкав период сте го закупиле земјиштето, 15, 30 години,точно како ви стои во договорот.

Во графа бр.4 треба да ставете на кој датум сте го доставиле овој документ до ПЕ на МЗШВ и задолжително да имате архивски број со кој се потврдува дека извештајот е доставен до надлежното министерство.

Во графа број 5 треба да ги ставите вашите основни податоци, име и презиме и датум на раѓање.

Во графа број 7 треба да ги внесете податоците за земјоделското земјиште односно локацијата каде се наоѓа на пример КО —  и КП бр.— .

Во графа број 9 имате податоци за план за есенска сеидба, овде треба да пополните колкава површина сте засадиле со есенска култура и кој вид, а истото се однесува и за пролетната сеидба.

Во графа број 10 се бараат податоци за потрошен семенски материјал  за есенска сеидба колку килограми по хектар  исто и за пролетна сеидба.

Во графа број 11 треба да ги внесете податоците за потрошеното ѓубриво за есенската сеидба, значи го запишувате видот на ѓубривото и која количина, истото важи и за пролетната сеидба.

Во графа број 12 треба да запишете податоци за потребната количина на средства за заштита на растенијата, тука се мисли дали сте користеле, фунгициди, хербициди и инсектициди, доколку сте користеле запишувајте која количина.

На крај во графа број 13 треба да запишете колку нафта имате искористено за производствениот процес за есенската сеидба а подоле и за пролетната сеидба.

Ова ве потсетуваме затоа што при контролата дали го користете земјоделското земјиште согласно договорот кој го имате склучено со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државниот инспектор за земјоделство ќе ви го побара документот за годишен извештај и вие мора истиот да го имате кај себе. Инспекторот по претходно доставена информација од ПЕ на МЗШВ излегува на терен и ги контролира сите физички и правни лица кои не ја завршиле оваа законска обврска а се евидентирани кај нив.

Во спротивно доколку  при  вршењето  на  инспекцискиот  надзор  овластениот  инспектор  утврди  дека  е сторена неправилност од членот 61 став 1 точки 1, 2 и 3 на овој закон по прв пат, инспекторот  е  должен  да  состави  записник  во  кој  ќе потенцира дека немате доставено годишен извештај и ќе ви укаже дека во рок од осум дена, и врачување на покана за спроведување на едукација бидејќи е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за земјоделство во рок не подолг од 15 дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. Во тој случај инспекторот кој ве посетил и утврдил дека не сте доставиле извештај согласно законската обврска едукацијата ќе ви ја изврши во просториите на Државниот инспекторат за земјоделство или пак во вашиот дом се разбира доколку има обезбедено минимум технички услови и согласност од ваша страна.

По извршената едукација доколку инспекторот при инспекцискиот надзор утврди дека сеуште не сте доставиле извештај а за кој претходно веќе сте биле едуцирани тогаш државниот инспектор превзема соодветни законски мерки. Во случајов според Член 60 од Законот за земјоделско земјиште глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице во случајов, земјоделскиот производител за прекршок од ставот 1 на овој член. Исто така казните се однесуваат и за правните лица кои земале земјиште под закуп а не доставиле годишни извештаи, или глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, согласно со членот 34 од овој закон и 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок за дејствијата од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Исто така се потсетуваат земјоделците на законската обврска дека за земјоделското земјиште во државна сопственост дадено под закуп, дека до 31 јули во тековната година се плаќа годишна закупнина за претходната година.

Агротим.мк

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *