Навалување на класот пченица

Вести Полјоделство Совети

Навалувањето на пченица може да биде предизвикано од разни причини. Се манифестира на таков начин што растенијата помалку или повеќе се навалуваат.

Обично, пченицата се навалува за време на формирањето на класот, поретко пред тоа. Ако се навали во класењето или за време на цутењето, штетата е поголема, иако и подоцнежното навалување доведува до потешка жетва. Штетите од навалувањето, се манифестираат со послаб плод и повеќе се изложени на болести, со што се намалува приносот и квалитетот на житото.

Во производството постојат два вида пченично навалување и тоа: на стеблото, а поретко на коренот. Кореновиот тип на навалување се случува при голема количина на врнежи за време на формирањето на класот, како и при наводнувањето со голема количина на вода.
Навалувањето се случува поради голем број фактори: густ посев, недостаток на светлина, природни катастрофи, прекумерно и еднострано азотно ѓубрење, наводнување со големи количини на вода, габични заболувања и слично.

Превентивните мерки вклучуваат: правилен избор и подготовка на семе за сеидба, правилно и навремена обработка и подготовка на почвата, навремена сеидба и правилна врска на НПК ѓубрива. Директни мерки: Одгледување на сорти кои се поотпорни на навалување, извивање, валање и третирање со средства.

„Современо Земјоделство“
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *