Наводнување со подземи цевки

Вести Совети

Донесувањето вода во почвата со подземни цевки е уште еден начин на подземно наводнување, во кое тие се инсталираат во почвата на одредена длабочина и во интервали на перфорирана цевка или цевка со специјални капки преку кои водата под притисок излегува и малку се апсорбира во ризосферичниот слој на почвата.
Цевки од пластика (со дупки) или печена глина, на длабочина од 50 см до 80 см, и во редовни интервали од 0,5 m до 6,0 m, во зависност од видот на почвата и одгледуваните култури, се поставуваат во почвата.

Водата во цевките е под лесен притисок, а должината на цевките може да биде од 100 m до 150 m или дури и подолги. Системот за наводнување на подземнате цевки е сличен на дренажа на цевки, која во хидротехниката служи за одвод на вишок вода. Постојат и опции за комбинирање на подземни цевки системи за двојна употреба: во есен-зима и рана пролет услови за отстранување на вишок вода од почвата, а во лето суви месеци за наводнување на земјоделските култури. Наведената  двојна наводна дренажа-систем за наводнување мора да се испланира однапред и да  се изведува одделно.

Главните предности на наводнување со подземните  цевки се тоа што почвата се навлажнува со капиларна експанзија на вода (во зоната на коренот ), така што неговата структура не се влошува, тогаш не се формира прекривка на почвата, не се јавува набивање на почвата, влагата на почвата е скоро секогаш оптимална, помалку се троши вода, растенијата прават подобра употреба на хранливи материи во почвата и не се мешаат во земјоделската механизација.

Главните недостатоци се: сложениот технички дизајн и интервенциите во почвата, честото затнување на перфорации или капки на цевки, можност за прекумерно наводнување.  Системите за наводнување на подземните цевки се главни технички и инвестициски интервенции, кои значително ја ограничуваат практичната примена.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *