Николa Бабовски именуван за директор на АХВ, Никица Бачовски за директор на Платежната Агенција

Вести

На денешната седница Владата, на предлог на Комисија за именување ги прифати следните кадровски решенија:

– Драги Чавдаров е избран за независен и неизвршен член на Одборот на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост;

– Николче Бабовски е разрешен од должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, и е именуван за вршител на должност директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија

– Никица Бачовски е именуван за вршител на должност директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

– Зоран Атанасов е разрешен од должноста директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија;

– Бојан Лазаревски е именуван за вршител на должност директор на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија;

– Есад Рахиќ е разрешен од должноста в.д. директор на КПУ Затвор Скопје и е избран за управител на Трговско Друштво Нафтовод Дооел Скопје;

– Филип Андов е именуван за вршител на должност директор на КПУ Затвор Скопје;

– Менфи Илјази е разрешен од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија, на негово барање, и е именуван за вршител на должност заменик координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.

– Адмир Ујкановиќ е именуван за директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија.

– Зоран Исајловски е отповикан од управител на Трговско Друштво Нафтовод Дооел Скопје.

– Фатмир Идризи го именува за заменик на директорот во Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.

Владата ја прифати информацијата за оставката на Зоран Ѓорѓиев, од должноста директор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Национални Шуми”- Скопје, и заклучи да му препорача на Управниот одбор на  ЈП за стопанисување со државните шуми „Национални Шуми”- Скопје да ја именува Јулиана Николова за вршител на должноста директор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Национални Шуми”- Скопје.

Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие Колекторски систем, за вршител на должноста заменик на директорот, да го именува Фатон Положани.

Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие Национална радиодифузија, за вршител на должноста заменик на директорот, да го именува Мухамед Цури.

На предлог на владината Комисија за именување, врз основа на евалуацијата на апликациите од јавниот повик и врз основа на програмите за работа, Владата прифати:

– Сања Лукаревска да ја именува за директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии.

– Иљми Селами да го именува за заменик на директорот на Државниот завод за статистика.

– Јован Деспотовски да го именува за директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

– Јовица Стојановиќ да го именува за директор на КПУ Затвор Идризово.

– Марјан Спасовски да го именува за директор на Управата за извршување на санкции.

– Ардиан Муслиу да го именува за директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *