Николовски: Со порибувањето создаваме услови за зачувување и заштита на автохтоните видови риби во речните води

Вести

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започнува со порибување на риболовните води во земјава, кои во моментов немаат концесионер. Вчера министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, присуствуваше на порибување на акумулацијата „Глобочица“. Оваа акумулација се пориби со 40 килограми или 8 000 единки подмладок од речна пастрмка и со 1.700 единки крап. Исто така, вчера се изврши порибување и  на риболовниот ревир „Црн Дрим 2“ со 20 килограми речна пастрмка. Во текот на денешниот ден ќе се порибат останатите риболовни води предвидени во планот.

„Целта е зачувување и заштита на автохтоните видови риби во речните води, како и одржување на популацијата на риби во оние риболовни води кои не се доделени на концесија. За оваа намена Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно законските одредби, во годишните Програми за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата предвидува финансиска средства за порибување на водите без концесионер со подмладок од пастрмка и крап. Во годинешната програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за порибување на риболовните води без концесионер се обезбедени 300 илјади денари со кои ќе изврши порибување со вкупно 150 килограми подмладок од речна пастрмка, или околу 30.000 единки и 350 килограми подмладок од крап, односно околу од 2.350 единки“, изјави министерот Николовски.

За реализација на порибувањето МЗШВ има потпишано договор за обезбедување порибителен материјал и порибување на води без концесионер со подмладок од пастрмка со репроцентарот ЗЗ Охридска риба- Струга за подмладок од речна пастрмка и со репроцентарот Акватика ДООЕЛ – Неготино за подмладок од крап.

Обезбедените количини се наменети за порибување со пастрмка на Акумулацијата “Глобочица“, риболовните ревири “Црн Дрим 2“, “Охридски слив“, “Треска 1 – Кичевски регион“ и  “Црна река 1 – Демирхисарски регион“. А со крап ќе бидат порибени Акумулациите “Глобочица“ и  “Ратево“.

Инаку, постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на овие риболовни води е во тек и се очекува да биде финализирана до крајот на месец септември. Со доделувањето на рибите на концесија за организирање рекреативен риболов, обврската за порибување како и физичката заштита на рибите во риболовните води ќе бидат обврска на идниот концесионер.

Покрај риболовните води без концесионер, МЗШВ во годинешната Програма за финансиска  поддршка, има предвидено мерки и обезбедено средства за порибување на риболовните подрачја Охридско, Преспанско и Дојранско Езеро, како и за риболовната зона Акумулација Шпилје. За сите овие се издвоени 7.7 милиони денари. Во таа насока, утре покрај во водите без концесионер, ќе се изврши порибувањето и на акумулацијата Шпиље со подмладок од пастрмка, како обврска на МЗШВ за порибување на риболовните зони.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *