Одржана експертска мисија за собирање на податоци во однос на ЕФСА

Вести
Одржана експертска мисија за собирање на податоци во однос на ЕФСА

Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 11-13 ноември 2019 година во Скопје се одржа Експертска мисија за собирање на податоци во однос на ЕФСА (European Food Safety Authority)  со која претседаваше Г-ѓа Светлана Томеска Мицкова, а како експерти  од ЕУ  учествуваа Milo Bystricky, Senior state counselor, Ministry of agriculture and rural development- Slovak Republic, Valentina Bocca, Data Steward- EFSA and Tatjana Ribakova, Senior expert, Food and veterinary service- Latvia. Учесници на овој настан беа и членовите на мрежите и дата провајдерите.

Целта на оваа експертска мисија е да обезбеди експертиза преку трансфер на знаења и искуства, а со цел зголемување на ефикасноста при собирање на податоци, анализа на податоци и процена на ризик, да се хармонизираат и насочат соодветните извештаи со ЕФСА барањата, да се зголеми координацијата на активностите помеѓу најразлични засегнати страни (лаборатории и надлежни органи).

Експертската мисија ги обработи следните теми:

 

  • ЕУ легислатива поврзана со ВМП, пестициди, контаминенти и адитиви, како и нејзина практична имплементација на национално ниво;
  • Хармонизиран прирачник за хемиско известување;
  • Вовед во Standard Sample Description (SSD2) data model elements ве делот на известување за ВМП и пестициди;
  • ЕФСА каталози и пребарувач;
  • FoodEX2 coding, за опис на храна, храна за животни и мостри од животни;
  • Вовед во ексел алатката, и останати функции;
  • Поднесување на податоци, валидација на извештаи и дозвола за внесување во ЕФСА дата базата;
  • Практични вежби за користење на алатката за мапирање за ВМП, пестициди, контаминенти и адитиви;
  • ЕУ легислатива во однос на зоонози и антимикробна резистентност;
  • Моментална состојба со зоонози и антимикробна резистентност во ЕУ;
  • Моментална состојба со зоонози и антимикробна резистентност во РСМ;
  • Вовед во известувањето- службеник за известување, снабдувачи со податоци, временски рамки и систем на известување;
  • Акционен план на ЕК во однос на справување со зголемените закани од АМР;
  • AMR data reporting and ESBL data reporting;
  • Прирачници/речници за податоци за извештаи во однос на зоонози, АМР и појава на алиментарни заболувања и сл.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *