Прихрана на пченицата и маслената репка

Вести

Штом дневната температура на воздухот се искачи на 10, потребно е, без одложување, да се започне со првите прихрани  за да не се пропушти оптималниот период од неговата примена.
Прескокнувањето на првата прихрана или одложување на тоа ќе предизвика намалување  на земјоделските култури и, првично, ќе ги намали шансите за постигнување на посакуваниот и очекуваниот принос.

Првата прихрана треба да биде добро испланирана и спроведена со азотни ѓубрива. Колкава е вистинската количина на азот потребен за првата прихрана  на одредена култура, може да се пресмета врз основа на знаењето  за вкупната побарувачка на пченица и маслодајна репа  за азот, утврдената густина на склопот и податоците за резервите на азот во почвата .

Ако се користи премногу азот,  се јавува поголем раст на културата што  може да биде штетен за развојот на кореновиот систем, што според тоа ќе има помал капацитет за внесување на хранливи материи, а исто така коренот ке биде плиток и нема да можат да издржат стресни состојби предизвикани од подолги суши во подоцнежните фази на развој значително да се намалат.  Меѓутоа, ако на почетокот на сезоната на растење се примени недоволно азот, регенерацијата на коренот и лисјата не е стимулирана, а земјоделските култури заостануваат во растот и развојот, што резултира со намален принос и квалитет.

Најдобар избор за прва прихрана се  минерални ѓубрива што содржат амониум нитрат форма на азот. Нитратната форма на азоти може брзо да се апсорбира и да се инкорпорира во виталните соединенија, и доколку се појават неповолни температурни флуктуации што го предизвикуваат метаболизмот на растението. Азотните ѓубрива, сепак, имаат способност да се врзуваат  со колоидните честички на почвата, што ги прави постабилни  во почвата и подолго достапни за растението.

Задоволителна количина на азот што треба да се обезбеди на земјоделските култури во првото хранење е 40-60 кг / ха затоа што растенијата немаат доволно развиен корен во оваа фаза на развој за да апсорбираат поголеми количини на хранливи материи. Пченицата и маслената репка посеани во оптимално време на сеидба со сите потребни агротехнички мерки во моментов се во добра состојба и треба да се зачуваат со минерално ѓубриво KAN или ASN.

KAN е минерално ѓубриво што содржи калциум и магнезиум покрај азот, секундарна хранлива материја која е многу важна за непречен раст и развој. Азотот и магнезиумот се важни елементи за непречен проток на фотосинтеза, а со зголемувањето на интензитетот на фотосинтезата се зголемува приносот. Позитивните својства на КАН ќе бидат особено изразени во киселите почви.

АСН е минерално ѓубриво што содржи два многу важни елементи, имено азот и сулфур. Сулфурот промовира употреба на применет азот, а покрај тоа учествува во изградба на протеини, аминокиселини, ензими, витамини биотин и тиамин и ја зголемува содржината на маслото. Ако ASN се примени на алкални почви и во суви услови, неговиот ефект ќе биде максимизиран.

Кое и да е од овие две формулации ќе ги изберете за прва прихрана, нема да погрешите.

“Современо Земјоделство “

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *