Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година

Вести

Врз основа на член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.282/22) на седницата, одржана на 7 февруари 2023 година, Владата на Република Северна Македонија донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2023 ГОДИНА

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година во вкупен износ од 6.437.634.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година ќе се користат според следните мерки:

Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство во износ од 2.000.000.000,00 денари ќе се користат според следните подмерки:

Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наменети за директни плаќања за сточарско производство во износ од 1.000.000.000,00 денари ќе се користат според следните подмерки:

IV
Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари за
помош во премии и осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за
земјоделство и рурален развој со максимален износ на поддршка од 150.000,00 денари по
земјоделско стопанство.
Помошта од ставот 1 на овој дел се доделува за премии и осигурување склучени од 1
август 2022 година до 31 јули 2023 година.

V
Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се
користат за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски
стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педолошки анализи во 2023 година и тоа
80% од трошоците за анализа без данок на додадена вредност, но не повеќе од 12.000,00
денари по земјоделско стопанство.

VI
Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања.
Дополнителната помош се доделува на следните категории носители на земјоделски стопанства:

-дополнителна помош од 5% на правно лице регистрирано во Единствениот регистар
на земјоделски стопанства како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или
членот на семејно-земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејноземјоделско стопанство освен објекти за домување или престојување на земјоделски
производители;

-дополнителна помош од 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско
стопанство;

-дополнителна помош од 10% за земјоделски задруги регистрирани во Регистарот на
земјоделски задруги што се води во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за земјоделски задруги за остварено и продадено производство преку задругата и

-дополнителна помош од 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

VII
Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа програма во износ од 12.000.000,00 денари за помош во сточарскиот сектор се наменети за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржување на матично книговодство и трошоци за испитувања извршени за утврдување на генетскиот квалитет или приносот во сточарството, согласно член 103 став (2) алинеи 1 и 2 од Законот за земјоделство и рурален развој, а средствата ќе се реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б од Законот за сточарство кој го спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VIII
Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во износ од 500.000,00 денари се наменети за финансиска поддршка за складирање на пченица и јачмен од домашно производство од род 2023 година.
Корисници на средствата од дел I мерка 7 од оваа програма се земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои имаат пријавена површина со пченица и јачмен согласно подмерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено пченицата и јачменот на складиштење кај складиштарите во период од 1 август до 1 септември 2023 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои складираат за сопствени потреби.

IX
Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во износ од 360.000.000,00 денари ќе се користат согласно член 98-в од Законот за земјоделство и рурален развој за помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација за земјоделски стопанства.
Помошта од ставот 1 на овој дел е во висина од 50% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на дизел гориво за земјоделска механизација, но не повеќе од 100.000,00 денари по земјоделско стопанство.
X
Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари ќе се користат согласно член 77 став (8) од Законот за земјоделство и рурален развој за помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство (ПОМ).

XI
Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во износ од 15.000.000,00 денари ќе се користат од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за покривање на материјални трошоци за спроведување на оваа програма и тоа за:
-услуги за печатење на обрасци и информативни материјали и огласи потребни за спроведување на оваа програма, услуги за печатење и достава на известувања до барателите, услуги за проверка на трансакциски сметки на корисниците на оваа програма, набавка на гориво и патни трошоци за вршење на контролите на терен, како и трошоци поврзани со одржување на возилата, услуги за изработка, прилагодување и одржување на софтверски решенија за спроведување на оваа програма, услуги од надворешни експерти вклучително и ревизија на оваа програма, услуги за обезбедување на сателитски снимки наменети за контролите на терен, набавка на информатичка и техничка опрема наменета за спроведување на оваа програма вклучително и опрема потребна за спроведување на контролите на терен.

XII
Средствата од дел I мерка 11 од оваа програма во износ од 3.019.134,000,00 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за заостанати обврски по мерки од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 2019, 2020, 2021 и 2022 година.

XIII
Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства кои ги имаат намирено сите финансиски обврски согласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален развој.
Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 од оваа програма се и земјоделски стопанства кои имаат подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат од годишните наредби за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните, а се однесуваат на подмерките од дел III од оваа програма.

XIV
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е утврден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31 август 2023 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 31 мај 2023 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 31 мај 2023 година, освен кога барањето се поднесува истовремено и за подмерките 1.3., 1.5., 1.7., 1.9., 1.10., 1.13. и 2.17. од оваа програма, за кои рокот е утврден во член 4 точка 2 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година.
Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 7 од оваа програма е 15 септември 2023 година.

XV
Директните плаќања од подмерките 1.1., 1.4., 1.8., 1.12., 1.14., 2.1., 2.4., 2.8., 2.10. и 2.13. од оваа програма ќе се исплаќаат најдоцна до 31 декември 2023 година, а директните плаќања од подмерките 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 2.5., 2.7., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18. и 2.20. од оваа програма, како и дополнителните директни плаќања од подмерките 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.11., 2.12 и 2.19. од оваа програма ќе се исплаќаат најдоцна до 30 јуни 2024 година.

Службен весник на Република Северна Македонија

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *