Садење јагоди- практични совети

Вести Градинарство Совети

Јагодите можат да се одгледуваат и на отворено и во затворено. Тие можат да бидат засадени како чиста култура или како корен од корен. Во наши услови, јагодите може да се одгледуваат како повеќегодишна култура (4-та година), но едногодишните насади се многу подобри од повеќегодишните, бидејќи даваат поголеми приноси, поголеми плодови и ја олеснуваат борбата против плевелите и заболувањата.


Избор на локацијата и подготовка на земјиштето

Многу важна работа во производството на јагода е изборот на локација и квалитетна подготовка на почвата. При изборот на местото за садење, треба да се земе предвид изложеноста  на теренот, како и видот на земјиштето на кое се подигнува. Најдобри локалитети се оние на рамни терени, или со слаб наклон, на сончеви страни на полесни структурни и дренирани почви. По изборот на локацијата, започнува подготовката на земјиштето. Ако почвата е плевена со повеќегодишни плевели  тогаш тие треба да бидат уништени, а потоа да се садат со јагоди. Најефективниот начин да се уништат плевелите е со вкрстување со орање и примена на хербициди. Пред да се  ора, ѓубривата треба да се распрснат, во зависност од хемиската анализа на почвата и самата состојба на почвата, количината на ѓубриво се движи од 20-40 t / ha и 200-400 kg / ha минерално ѓубриво. После тоа, се изведува површинска подготовка на почвата со цел да се доведе до состојба која  е поволна за садење. Јагодата е подложна на многу болести и штетници затоа треба да се внимава што било засадено пред садењето јагоди. Најдобрите предземјоделски култури се мешунките а најнеповолни се компирите и доматите.

Најчестиот вид садење денес е двоен или со едноличен фолија под која се наоѓа лента за наводнување. Фолиите се поставуваат во претходно утврдени редови. Редовите  обично се широки 80-100 см, со перфорирани дупки од фолија оддалечени 20-40 см. Во оранжериите тоа е најчесто во двоен ред заради економските аспекти. Придобивките од одгледување јагоди во оранжериите се скратување на времето на зреење на овошјето и постигнување поголема економска придобивка, како и полесна заштита. Димензиите на стаклена градина се движат од 4-5 m ширина, 15-20 m должина и 1,5-2 m висока.

Со оглед на зголемената побарувачка за свежи јагоди во текот на целата година и се повеќе негативното влијание на климатските фактори (големи врнежи од дожд, доцни пролетни мразови и силно сончево зрачење), интересот на земјоделците е да најдат успешни системи за одгледување јагоди во заштитено подрачје.

Одржување на насадите после садењето

По садењето на јагоди, треба  да се регулира плодноста, да се спречат плевелите, да се наводнуваат, да се хранат и да се заштитат од болести и штетници. Плодноста на јагодите се регулира со отстранување на цветот во првата година.

Употребата на хербициди е ограничена во оранжериите, така што се користи само механичко отстранување на плевелите. Интензивното производство во последно време е незамисливо без наводнување. Јагодите имаат големи побарувања за вода, особено при високи приноси. Тоа е направено преку системи за наводнување, кои се поставени пред садењето со фолија. Ако се направи добро  ѓубрење пред садењето, тогаш исхраната се сведува на прихрана со  азот, фосфор и калиум ѓубрива – преку системот за наводнување . Со цел растението да расте правилно, потребно е прецизно дозирање на вода и хранливи материи во согласност со фенофазите на растението и карактеристиките на производството.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *