Селами: Полошкиот регион ќе развие 13 проекти со буџет од 194.922.194 денари

Вести

Полошкиот регион во Република Северна Македонија е еден од регионите што има поширока застапеност во земјоделскиот сектор и широк опсег на плодно земјоделско земјиште, каде што голем дел од местата, особено во околните села, главно се занимава со земјоделски активности и единствено постоење на земјоделците во овој регион е тоа.
Од пред неколку години имаше потреба од подобар развој на земјоделството и руралните средини, главно подобрување во општинската и патната инфраструктура во регионот, реконструкција на патишта и реконструкција на селата, кои ќе бидат обезбедени со подобар квалитет и услови, што ќе поттикне уште повеќе земјоделци да донесат продуктивност на земјоделските култури и да ги интегрираат новите аспекти на пазарот од што ќе се развие агро секторот.

Овој регион од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој успеа да развие 13 проекти со буџет од 194.922.194,00 денари, каде што:

Од мерка 321 за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, 5 проекти со вкупна инвестициска вредност од 84.797.283,00 денари, имено:

• Општина Желино со проектот за реконструкција на патот Стримница за поврзување со градот Тетово, со инвестициона вредност од 13.608.543,00 денари
• Општина Боговиње со проектот за изградба на патот од селото Боговиње до Горно Седларце, со инвестициона вредност од 11.228.040,00 денари
• Општина Врапчиште со проектот за изградба на патот од Градец до регионален пат, со инвестициона вредност од 20.000.000,00 денари
• Центар за развој на полошкиот регион со проект за изградба на патишта од село Царево до селото Симница со вкупна инвестициона вредност од 20.000.000,00 денари
• Општина Тетово со проектот за изградба на патишта од Тетово до село Бродец со инвестициона вредност од 19.960.700,02 денари.

На 322 за реконструкција и развој на села, 2 проекти со вкупна вредност од 39.222.112,00 денари:

• Општина Боговиње со проект за изработка на урбанистички планови за селата: Пирок, Синичан, Горно Седларце и Горно Палчиште, со вкупна инвестициона вредност од 19.984.812,00 денари
• Центар за развој на Полошкиот регион со проектот за изградба на урбанистички планови за селата Горно Палчиште,Боговиње и индустриската зона во општина Врапчиште со вкупна инвестициона вредност од 19.237.300,00 денари

На 323 за зачувување и промоција на традиционалните вредности во руралните средини, 6 проекти со вкупна инвестициска вредност од 70.902.799,00 денари:

• Општина Желино со проект за реконструкција на локалниот пат од село Чифлик до селото Ларце, со вкупна инвестициска вредност од 14.264.157,00 денари
• Општина Боговиње со проектот за реконструкција на патот во селото Камјан, со инвестициона вредност од 7.482.254,33 денари
• Општина Врапчиште со проект за изградба на локален пат од Неготино до Сенокос со инвестициона вредност од 11.350.732,50 денари
• Општина Теарце со проектот за изградба на локален пат од селото Доброште до селото Нерашта со вкупна вредност од 19.410.741,00 денари
• Општина Гостивар за реконструкција на Домот на културата “Божидар Мицкоски” во селото Железна Река, со инвестициона вредност од 3.394.915,00 денари
• Општина Тетово за изградба на подрачјето на излет со локација во Тетовска Бања со инвестициона вредност од 15.000.000,00 денари
Со овие проекти е јасно евидентно дека општините во Полошкиот регион значително го зголемија интересот за аплицирање за проекти финансирани од Буџетот на Република Северна Македонија, проекти кои беа користени и унапредувањето на земјоделската активност стана реалност.
Ние продолжуваме да развиваме рурални области во следните проекти.

Напомена: Сумите можат да трпат мали измени во проeктирањето на истите.

-Абдуљ Селам – Селами – заменик директор во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *