Собранието ги усвои измените на Законот за вино, се олеснуваат условите за производство на вино во малите семејни винарии

Вести Винотека Лозарство

Собранието на Република Северна Македонија вчера го усвои Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за вино.

Со новите законски измени кои се правени во соработка со Здружението на мали винарии, Здружението на винарски визби и лабораториите кои прават анализи за грозје и вино, се овозможуваат низа поволности со кошто се олеснуваат условите за производство на вино на малите винарии и на физичките лица производители на вино што е тековен тренд во светски рамки, особено во сегментот на продажба на вино од фарма во насока на диверзификација на понудата на пазарот и развој на винскиот и руралниот туризам. Истовремено, олеснувањето на условите кај малите винарии нема да се одрази на квалитетот на виното, односно се однесува на условите поврзани со самата винарија, додека постапката за добивање на решение за пуштање во промет на виното останува иста без разлика во каква винарија е произведено виното. Сите измени се во насока на остварување на поголеми приходи за винарските визби и за лозарите, поголем извоз на вино и девизен прилив. Со дел од измените на малите винарии, кои произведуваат до 100.000 литри вино годишно, им се дава можност да работат со ангажирање на енолог, со договор а не како досега да мораат да имаат вработено дипломиран енолог, додека физичките лица ќе можат да произведуваат вино со завршено средно образование.

Во насока на зголемен и побрз пласман на виното се менуваат и условите кои треба да ги исполнуваат лабораториите кои се овластени за вршење на физичко-хемиска анализа на виното, односно се доуредува и уверението од физичко-хемиската анализа на виното кое истите го издаваат. Се подобруваат процесите и процедурите за анализа на виното и истите ќе се прилагодат на условите за анализа на вино кои се на сила во Меѓународната организација за лозарство и вино (ОИВ) и ЕУ.

Се врши и усогасување со новиот закон за прекршоци, со што казните и глобите за прекршоците значително се намалуваат и истите се применуваат пропорционално во зависност од големината на правниот субјект (помалите винарии и физичките лица плаќаат помали казни). Се создаваат услови за пообјективно пазарно опкружување, кое ќе доведе до зголемена продажба на вино од земјоделското стопанство и позитивно ќе влијае на развојот на винскиот и руралниот туризам.

Со предлог законот се уредува и олеснување на условите за производство на вино во исклучително неповолни години (екстремно ниски температури во текот на годината и вегетативниот период на виновата лоза), област која не е регулирана во постојното законско решение.

Сите горенаведени решенија во предлог законот се во насока на зголемување и олеснување на производството и пласманот на виното, диверзификација на понудата на пазарот и развој на руралниот и вински туризам.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *