Соопштение за обука и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун

Вести тутун

Кандидатите кои доставија барање за полагање испит заради добивање на лиценца за процена на необработен тутун и ги исполнуваат условите согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, се известуваат дека треба да извршат уплата на средства на две уплатници и тоа за:

 1. Трошоци за спроведување на обука со цел на дознака: уплата за трошоци за обука за проценител на тутун

  Уплатница ПП 50 Налог за јавни приходи

  Н а л о г о д а в а ч

  П р и м а ч

  Назив и седиште на налогодавач Назив и седиште на примач

  Име и презиме

  Трезорска сметка

  адреса на живеење

  Банка на налогодавач Банка на примач
   

  НБРСМ

   
  Трансакциска сметка Трансакциска сметка
   

  100 0000000630 95

  Даночен број или ЕМБГ Износ

  Единствен матичен број на граганинот

  МКД 2.000,00
  Повикување на број-задолжување Уплатна сметка
     
  Цел на дознаката Сметка на корисник

  за обука за проценител на тутун

  1400100280 631 19
  Приходна шифра и програма Начин
  Потпис 724180 30
   
  Датум

  на уплата Место на уплата

 2. Трошоци за полагање на испит со цел на дознака: уплата за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутун

Уплатница ПП 50 Налог за јавни приходи

Н а л о г о д а в а ч

П р и м а ч

Назив и седиште на налогодавач Назив и седиште на примач

Име и презиме

Трезорска сметка

адреса на живеење

Банка на налогодавач Банка на примач
 

НБРСМ

 
Трансакциска сметка Трансакциска сметка
 

100 0000000630 95

Даночен број или ЕМБГ Износ

Единствен матичен број на граганинот

МКД 2.000,00
Повикување на број-задолжување Уплатна сметка
   
Цел на дознаката Сметка на корисник

за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутун

1400100280 631 19
Приходна шифра и програма Начин
Потпис 724180 30
 
Датум на упл

ата Место на уплата

 

Кандидатите на обуката треба да носат документ за лична идентификација (лична карта или пасош) и доказ за извршената уплата за спроведување на обуката и испитот (две уплатници).

Обуката која ќе се оддржи во Научен Институт за тутун Прилеп и тоа:

– за теоретскиот дел од испитот ќе се оддржи на 25.11.2019 година во 10 часот и

– за практичниот дел од испитот ќе се оддржи на 26.11.2019 година во 10 часот.

Согласно член 48 став 4 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи овластената институција-Научен Институт за тутун-Прилеп ќе издава потврда за завршена обука за вршење на процена на тутун.

Полагањето на испитот за добивање на лиценца за процена на необработен тутун ќе се оддржи на 29.11.2019 година во Научен Институт за тутун Прилеп во 11 часот.

Список

на кандидати за посетување на обука на 25 и 26 ноември 2019 година и

полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун на 29 ноември 2019

Име и презиме

на кандидатот

Адреса на живеење

Контакт телефон/меил адреса

Заим Фехратовиќ

Ул.Нонча камишова, Горно Оризари, велес

075/255-394

Бајрам Сулејманоски

С.Десово, Долнени

075/834-779

Рахим Адемоски

С.Црнилиште, долнени

075/834-407

Џевад Зијадиќ

С.Лажани, Долнени

071/851-646

Нерким Ибески

С.Дебреште, Долнени

072/750-730

Маријан Митиќ

Ул.Даме Груев бр.37, с.Иванковци, Велес

075/711-440

Робинчо Јовчевски

Д.Оризари ББ, Битола

070/265-603

Благојче Трајкоски

Нас.Димо Нареднико 67/3, Прилеп

078/932-883

Трајче Радески

С.Пешталево, Долнени

071/241-476

Благица Драгарска

С.секирани, Битола

076/609-175

Горан Дамески

Ул.Гоце Делчев Бр.8, Прилеп

075/218-180

Петранка Којчева

УЛ.Киро Крстев бр.3, Неготино

075/570-777

Даниела Ѓорѓиева

Ул.Петар Демирски бр.10, неготино

075/415-215

Камка Трајановска

С.Криволак, Неготино

075/234-705

Љупчо Милевски

Ул.Пере Тошев бр.35-15, Прилеп

075/655-611

Горан Кузмановски

С.Долнени, Долнени

075/587-688

Јонче Трајановски

С.Подареш, Радовиш

070/723-848

Анета Спасеска

Ул.Ладо Лапецот бр.32, прилеп

076/618-105

Александар Столески

С.Дупјачани, Долнени

076/973-052

Зоран Здравески

С.Дреновци, Долнени

075/212-772

Ристо Скилески

Ул.72 бр.22, с.Волково, Скопје

071/832-464

Силвана Ристоманова

С.Радичево, Василево

071/580-700

Жарко Велкоски

Ул.Цане Коњарец бр.53, Прилеп

077/545-449

Тони Котески

С.Забрчани, Долнени

075/568-650

Зоран Ќебакоски

Ул.Димче Антулески бр.88, Прилеп

075/206-454

Жани Петранчески

Ул.Методија Попоски Мајка бр.18, Прилеп

078/262-348

Кети Станкоска

Ул.Цане Коњарец бр.20, Прилеп

076/523-271

Наташа Ѓорѓиевска

С. Големо Коњари, Прилеп

075/314-273

Нури Синаноски

С.Пешталево Долнени

071/285-946

Катерина Мисерлиоска

Ул.Ристе Крајоски бб, Витолиште, Прилеп

075/858-633

Алириза Сулеманоски

С.Канатларци, Прилеп

070/467-483

Кристијан Дојчиноски

С.Лажани, Долнени

075/309-544

Дивна Неданоска

Ул.Александар Македонски бр.295, Прилеп

078/208-463

Зоран Ѓорѓиоски

Ул.Горан Миноски бр.62, Прилеп

070/737-361

Каролина Ристеска

С.Мало Коњари, Прилеп

076/434-754

Димче Илиевски

С.Ивањевци, Могила

075/760-090

Иле Аврамоски

С.Дупјачани, Долнени

075/528-545

Влатко Наумоски

С.Крушеани, Кривогаштани

078/471-603

Александар Јовески

Ул.Ладо Лапецот бр.48-а, Прилеп

071/356-957

Горан Кантарџиоски

ул.Ило Полутешка бр.16-а, Прилеп

070/941-103

Зоран Зајкоски

Ул.Кузман Јосифоски бр.336, Прилеп

071/636-000

Горан Ачкоски

С.Мало Коњари, Прилеп

070/280-025

Горанчо Талимџиоски

С.Големо Коњари, Прилеп

075/234-005

Есмир Елмазоски

С.Дебреште, Долнени

072/302-916

Јорданчо Кузманоски

Ул.Ѓоре Димитриоски бр.72, Прилеп

070/682-999

Менка Српчанска

С.Карамани, Битола

078/330-572

Владо Котевски

С.Ивањевци, Могила

075/788-689

Менде Шереметковски

С.Црнобуки, Битола

078/443-152

Златко Арсов

Ул.Димитар Влахов бр.7, Велес

079/286-107

Адил Рушитоски

С.Црнилиште, Долнени

070/856-037

Александар Вршкоски

Ул.Цане Коњарец бр.13, Прилеп

078/471-758

Љубе Кадиевски

С.Карамани, Битола

075/715-956

Блашко Баснарков

Ул.Ило Костов бр.39, Кавадарци

078/281-214

Сашко Илијески

С.Сенокос, Долнени

071/539-334

Иса Имероски

С.Дебреште, Долнени

078/609-166

Влатко Кочоски

С.Сенокос, Долнени

076/544-011

Светлана Талеска

Ул.Мукос бр.90-а, Прилеп

078/984-963

Донче Смуткоска

Дем.Хисар

075/245-500

Благица Ѓорѓиева

С.Ињево, Радовиш

071/357-051

Александар Јосифовски

С.Света, Дем.Хисар

076/654-034

Феркади Абазоски

С.Норово, Крушево

075/931-713

Дејан Кузманоски

Ул.Ѓоре Димитриоски бр.72, Прилеп

078/608-608

Таалип Мемишовски

С.Канатларци, Прилеп

077/695-484

Реџеп Мамудоски

С.Пешталево,Долнени

075/552-010

Богдан Стојановски

Ул.Партизанска бр.14, Дем.Хисар

075/486-421

Кандидатите кои доставиле барање, а не се наведени на овој список дополнително ќе бидат известени за вториот термин за спроведувањето на обуката и полагањето на испитот.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *