Соопштение за извршениот избор на кандидати за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун и соопштение за втори термини за обука и испит

Вести тутун

Согласно сопштението за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за проценител на тутун од 13 ноември 2019 година и крајниот рок за доставување на барања, Комисијата за полагање на испит за добивање на процена на тутун утврди дека во рокот се доставени вкупно 229 барања од кои едно барање надвор од рокот.

Кај 88 кандидати е утврдено дека не ги исполнуваат законските услови согласно членот 47 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, а 50% од одбиените кандидати се без завршен четврти степен средно образование   (листата на одбиените кандидати е во прилог на ова соопштение).

За 141 кандидат е утврдено дека го исполнуваат законскиот услов поради што се одлучи обуката и испитот да се спроведуваат во два термини.

Кандидатите кои доставија барање за полагање испит заради добивање на лиценца за процена на необработен тутун и ги исполнуваат условите согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, се известуваат дека треба да извршат уплата на средства на две уплатници и тоа за:

  1.   Трошоци за спроведување на обука со цел на дознака: уплата за трошоци за обука за проценител на тутун

Уплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи

Н а л о г о д а в а ч

П р и м а ч

Назив и седиште на налогодавач Назив и седиште на примач

Име и презиме

Трезорска сметка

адреса на живеење

Банка на налогодавач Банка на примач

НБРСМ

Трансакциска сметка Трансакциска сметка

100 0000000630 95

Даночен број или ЕМБГ Износ

Единствен матичен број на граганинот

МКД                                                         2.000,00
Повикување на број-задолжување Уплатна сметка
Цел на дознаката Сметка на корисник

за обука за проценител на тутун

1400100280  631  19
Приходна шифра и програма               Начин
Потпис 724180  30
Датум

на уплата                        Место на уплата

  1. Трошоци за полагање  на испит со цел на дознака: уплата за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутун

 

 

Уплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи

Н а л о г о д а в а ч

П р и м а ч

Назив и седиште на налогодавач Назив и седиште на примач

Име и презиме

Трезорска сметка

адреса на живеење

Банка на налогодавач Банка на примач

НБРСМ

Трансакциска сметка Трансакциска сметка

100 0000000630 95

Даночен број или ЕМБГ Износ

Единствен матичен број на граганинот

МКД                                                         2.000,00
Повикување на број-задолжување Уплатна сметка
Цел на дознаката Сметка на корисник

за полагање испит за добивање лиценца за процена на тутун

1400100280  631  19
Приходна шифра и програма               Начин
Потпис 724180  30
Датум на упл

ата                        Место на уплата

 

Кандидатите на обуката треба да носат документ за лична идентификација (лична карта или пасош) и доказ за извршената уплата за спроведување на обуката и испитот (две уплатници).

 

Обуката која ќе се оддржи во Научен Институт за тутун Прилеп и тоа:

– за теоретскиот дел од испитот ќе се оддржи на 10.12.2019 година во 10 часот и

– за практичниот дел од испитот ќе се оддржи на 11.12.2019 година во 10 часот.

Согласно член 48 став 4 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи овластената институција-Научен Институт за тутун-Прилеп ќе издава потврда за завршена обука за вршење на процена на тутун.

Полагањето на испитот за добивање на лиценца за процена на необработен тутун ќе се оддржи на 13.12.2019 година во Научен Институт за тутун Прилеп во 10 часот.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *