Соопштение за сите земјоделци кои сакаат да користат 60% субвенции за земјоделско осигурување

Вести

Во тек е поднесување технички барања за добивање на Потврди за евидентирани производни капацитети за да се креира барање за исплата на помош за премии за осигурување.

Носителот на Семејното земјоделско стопанство се обраќа до Подрачната единица на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

Со потврдата за евидентирани производни капацитети се обраќа до Осигурителната компанија или до лицата кои имаат овластување од осигуритенлните компании (брокер) и склучува полиса за осигурување за земјоделските капацитети.

По склучување на полисата за осигурување истата од НОСИТЕЛОТ на семејното земјоделско стопанство се носи до Подрачната единица заедно со Потврдата за евидентирани производни капацитеи за да се креира барање за исплата на помош за премии за осигурување во висина од 60% од полисата но не поголема од 150.000 денари.

Поради евидентните климатски промени и нивното влијание врз земјоделското производство, пожелно е да се користи оваа мерка на Владата и да се обезбеди сигурност на производството.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *