СПИСОК на кандидати кои го положија испитот за добивање на лиценца за процена на тутун оддржан на 13.12.2019 година

Вести тутун

 

1.

Асаноски Орхан

86 – положи

2.

Бајрамовски Демирша

91 – положи

3.

Бајрамоски Џемтуран

96 – положи

4.

Беќироски Мирсад

91 – положи

5.

Боболеска Рената

100 – положи

6

Велевски Илче

97 – положи

7.

Вељаноска Славица

95 – положи

8.

Глигорова Даринка

97 – положи

9.

Дамчески Рубинчо

85 – положи

10.

Демироски Иса

96 – положи

11.

Димески Филип

100 – положи

12.

Ефтимова Зорка

86 – положи

13.

Загорац Борче,

99 – положи

14.

Здравески Зоран

95 – положи

15.

Ибраими Фати

86 – положи

16.

Ибрахими Сафет

97 – положи

17.

Иваноски Сашо

80 – положи

18.

Игнатоски Диме

88 – положи

19.

Изероски Селами

90 – положи

20.

Илиева Анастасија

99 – положи

21.

Јандреоска-Вуковиќ Гордана

100 – положи

22.

Јанчески Дејан

81 – положи

23.

Јованов Ѓорѓе

84 – положи

24.

Јовановски Пецо

98 – положи

25.

Јошевски Живко

99 – положи

26.

Китаноски Зоранче

96 – положи

27.

Колашинац Мирсад

84 – положи

28.

Крстески Иванчо

97 – положи

29.

Кузманоски Сашо

100 – положи

30.

Кулоска Даниела

96 – положи

31.

Лазарeва Сузана

84 – положи

32.

Максудов Џехан

89 – положи

33.

Манески Климент

98 – положи

34.

Манески Николче

97 – положи

35.

Мантароски Кронислав

100 – положи

36.

Маркоски Бобан

86 – положи

37.

Мемишоски Четин

88 – положи

38.

Мерсими Самедин

88 – положи

39.

Мискоски Драганчо

96 – положи

40.

Митаноски Тошо

97 – положи

41.

Митреска Весна

93 – положи

42.

Митрески Горан

88 – положи

43.

Незироски Есмир

92 – положи

44.

Нешкоски Кире

94 – положи

45.

Николов Ванчо

96 – положи

46.

Николов Зоран

95 – положи

47.

Николоска Натка

95 – положи

48.

Осман Амет

89 – положи

49.

Папучкоски Жарко

98 – положи

50.

Паревски Љупчо

98 – положи

51.

Петрески Виктор

100 – положи

52.

Пецевски Владимир

96 – положи

53.

Размовски Горан

93 – положи

54.

Ристеска Анета

94 – положи

55.

Рушитоски Вергим

95 – положи

56.

Спасевски Горанчо

98 – положи

57.

Стевановски Влатко

99 – положи

58.

Стојанов Митко

94 – положи

59.

Стојаноски Даниел

99 – положи

60.

Стојчески Миле

86 – положи

61.

Талимџиоски Александар

99 – положи

62.

Толески Стевче

88 – положи

63.

Трајкоски Кристијан

95 – положи

64.

Трпчевски Трајко

93 – положи

65.

Целкоски Јане

98 – положи

66.

Чурлиновски Данчо

98 – положи

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *