Висината на субвенциите за 2021 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет

Согласно Уредбата за директни плаќања за 2021 година на корисници, за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет објавена во Сл. Весник на РСМ бр.12/2021, детално ви ги претставуваме поблиските критериуми за директни плаќања во сточарското производство, кој може да биде корисник на средствaта, максималните износи и начинот на директните плаќања за оваа година.

Share
Прочитај повеќе

Висина на субвенциите за 2021 година за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури

Согласно Уредбата за директни плаќања за 2021 година на корисници, за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури  , објавена во Сл. Весник на РСМ бр.12/2021, детално ви ги претставуваме поблиските критериуми за директни плаќања, кој може да биде корисник на средствaта, максималните износи и начинот на директните плаќања за оваа година.

Share
Прочитај повеќе

Висина на субвенции за градинарски култури за 2021

Пријавувањето за субвенции за 2021 година се очекува да започне во почеток на месец април. Ве очекуваме во Современо Земјоделство за брзо, точно и бесплатно пријавување на субвенции. 

Share
Прочитај повеќе

Износ на субвенции за градинарско производство за 2020 година

Висината на директните плаќања за грав и спањак изнесува 20000 денари по ха односно 24000 денари по ха за земјоделски стопанства со пријавена површина од 1-5 ха.

Share
Прочитај повеќе

Износ на субвенциите за поледелство за 2020 година

Износ на субвенциите за поледелство за 2020 година

Share
Прочитај повеќе