Говедарска Фарма – Календар Со Активности За Јануари

За добивање на повеќе и поквалитетно млеко соодветно на расата, наследните и индивидуалните карактеристики на животните, потребно е да се посвети сериозно внимание на исхраната на кравите во зимскиот период од годината, како најважен и клучен услов.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември -ГОВЕДАРСТВО

Во месец ноември преминуваат кон услови на зимско одгледување. Хигиената во
шталата треба да биде на високо ниво, боксот и постелките треба да се суви и чисти,
воздухот исто така сув и чист, без ладни струи.

Share
Прочитај повеќе

Календар на активности за месец мај – Говедарство

Животните воглавно се пуштаат на зелена паша и преминот од есенско-зимско хранење кон пролетно – летно е во тек.

Share
Прочитај повеќе

Сточарство – календар на активности за месец април

Изведувањето на животните на отворено и хранењето со свежа трева може да создаде услови за појава на различни инфекции. Заради тоа, неопходно е да се превземат соодветни превентивни мерки.

Share
Прочитај повеќе

Семинар за ветеринарно-здравствените проблематики во говедарството

Во рамки на семинарот ќе се одржат предавања во делот на репродукцијата, правилна исхрана на молзните крави и методи за превенција од маститис, со цел да обезбеди советодавна поддршка и можности за докторите по ветеринарна медицина да ги зголемат своите знаења за нови методи и добри практики во фармерското прозиводство.

Share
Прочитај повеќе

Говедарство – земјоделски календар за месец мај

Животните воглавно се пуштаат на зелена паша и преминот од есенско-зимско хранење кон пролетно – летно е во тек. Во овој период
тревите се богати со фитоестрогени, кои што можат да предизвикаат абортус кај
животните во ран стадиум на бременост.

Share
Прочитај повеќе

Говедарство – календар за месец април

Неопходно е што повеќе да се искористат сончевите денови и животните да
се изведат на прошетка и на пасење на отворено. Особено внимание треба да се посвети на соодветно избалансираната храна.

Share
Прочитај повеќе