Големина на риби и дозволена количина на дневен улов во рекреативната зона „Акумулација Стрежево“ во 2020 година

Дозволена количина на дневен улов изнесува 3 килограми. По исклучок, дневно, со маса поголема од 3 килограми дозволен е улов на 2 (два) примероци на крап и 1 (еден) на сом.

Share
Прочитај повеќе