Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2019 година

Зголемување на откупот и продажбата на земјоделски производи е забележано кај: житата, градинарските растенија, добитокот и млечните производи, а намалување е забележано кај: индустриските растенија, фуражните растенија, овошјето, грозјето, алкохолните пијалаци, живината, јајцата, млекото, кожата и волната и рибата.

Share
Прочитај повеќе

Раст од 5,9 отсто на откупот и продажбата на земјоделски производи во првото тромесечие

Зголемената поддршка за земјоделците, помошта за младите земјоделци, зголемените субвенци и нивната неселективна и навремена исплата придонесуваат за зголемено и поквалитетно земјоделско производство конкурентно на домашниот и странските пазари.

Share
Прочитај повеќе

Индексот на цените на средства наменети за инвестиции во земјоделството изнесува 101.1

Во декември 2018 година, во споредба со декември 2017 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно
потрошени средства во земјоделството) изнесува 101.8, а индексот на цените на инпут 2 (средства
наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 101.1.

Share
Прочитај повеќе