Гравов жижок – Acanthoscelides obtectus (obsoletus) Say.

Acanthoscelides obtectus (obsoletus) Say е инсект кој ѓи напаѓа легуминозите, грашок, грав, луцерка граорица, црвена детелина. . Штетникот е на гравот на отворено и во складиштата. Ги напаѓа сите сорти на грав. Има 3 – 4 генерации годишно и презимува во стадиум имаго во гравот или на отворено под растителни остатоци во почвата.

Share
Прочитај повеќе

Календар на активност за месец август – Поледелство

После жетвата на житните култури најважно е да се изведи длабоко орање на ослободените површини. Августовското орање заедно со користењето на органски и минерални ѓубрива претставува многу корисна агротехничка мерка.

Share
Прочитај повеќе

Жетва на пченицата

Со оглед на важноста на жетвата, како дел од технолошкиот процес на производството, треба да се превземат сите мерки за да се минимизираат загубите за време на процесот на жетва на пченицата.

Share
Прочитај повеќе