Соопштение за обука и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун

Список на кандидати за посетување на обука на 25 и 26 ноември 2019 година и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун на 29 ноември 2019

Share
Прочитај повеќе

С О О П Ш Т Е Н И Е за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на необработен тутун

Согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи пред полагањето на испитот заинтересираните кандидати мора да посетуваат обука и да добијат потврда за посетена обука од овластената институција- Научен Институт за тутун во Прилеп.

Share
Прочитај повеќе