Завршен настан: Oценка на земјоделското производство преку агрo-еколошко зонирање

Главната цел на проектот е да се подобри земјоделското производство и да се зајакне националниот
капацитет преку развивање на Национални агро-еколошки зони, и информатиовен систем за агро-еколошни
информации, и сценарија кои ќе послужат за носење на информирани одлуки и намалување на климатските
ризици, и адаптација кон климатските промени на локално ниво.

Share
Прочитај повеќе

Регионален проект на ФАО: Подобрена методологија за собирање податоци за одржливо управување со рибни ресурси во Западен Балкан

Целта на овој проект е своевидна помош на креаторите на политиката и на сите други засегнати страни во областа на рибарството за олеснување на одржливото користење на рибите преку разгледување на моменталните состојбите во областа на рибарството, проценка на постоечките практики, како и нивен понатамошен развој.

Share
Прочитај повеќе