Влијание на екстремните временски услови и климатските услови врз приносот на пченка

Вести

Во екстремни услови на раст и развој на пченката, климатските и временските услови имаат примарно влијание врз приносот.
Во сезона на растење, временските услови , особено во времето на цветање, оставааат многу значајнои за жал негативно влијание. Времето на цветање и периодот пред цветање е многу чувствителен период во растот и развојот на пченката.

Причините за ова лежат во температурата, влажноста и релативната влажност. Трите споменати фактори имаат директно влијание врз оплодувањето и синхронизацијата на оплодувањето. Како што веќе споменавме, нивното влијание е најизразено во времето пред цветањето и секако во самото цветање на пченката. Во зависност од зреените вегетациони групи, во однос на календарот, во нашата земја тоа е периодот од крајот на јуни, јули и почетокот на август.
За овој период и добро оплодување, температурите помеѓу 21-23 ° C би биле идеални, со врнежи од дожд од 25 mm секоја недела или 100 mm добро распределени врнежи за целиот период, без релативната влажност на воздухот да падне под 70%.

Во услови кога максималните дневни температури надминуваат 30 ° C, особено 35 ° C, што беше случај, стерилитетот на поленот се зголемува. Друга негативна последица од влијанието на високите температури е тоа што во такви услови се забрзува изгледот на метлата и нејзиното цветање, а од друга страна, свилањето се забавува. Резултатот е недостаток на синхронизација на цветање – лошо оплодување – мал или мал број на зрна на кочанот – намалување на приносот и квалитетот.

Сите опишани околности го придружуваа цветањето на пченката. Затоа, можеме да заклучиме дека последиците од отсуството на оплодување се, во поголема или помала мера, главните причини за многу високи температури, влага во почвата и релативна влажност. Овие фактори до одреден степен беа помогнати или попречени од агротехничките мерки на одгледување (датум на сеење, оплодување и нега), типот и квалитетот на почвата, микроклимата (пр. Одгледување во близина на водотеците и водните површини) и изборот на хибриди и нивната можна генетска отпорност на услови на стрес.

“современо  земјоделство”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *