Подетално за финансиската поддршка во земјоделството за 2018

Вести Лозарство Полјоделство Сточарство

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година во вкупен износ од 6.210.500.000 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 година (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки:

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“. Донесена е на 23 јануари 2018 година а објавена во службен весник на 26 јануари 2018 година.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *