Одобрен годишниот план за заштита и стопанисување со рекреативната зона Акумулација Стрежево за 2020 година

Благодарение на навременото одобрување на планот од страна на министерот, создадени се предуслови за организирање на рекреативен риболов во 2020 година, односно овозможување на вршење физичка и еколошка заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин со мерки и активности кои, во континуитет, се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Јавното претпријатие “Стрежево” – Битола.

Share
Прочитај повеќе

Состанок на министрите за земјоделство од ЈИЕ, денес во Струга

Во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Постојаната работна група за регионален рурален развој (СВГ) во Југоисточна Европа денеска во Струга ќе почне 12. годишен работен состанок на министрите за замјоделство од Југоисточна Европа.

Share
Прочитај повеќе