Листа на кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов

Врз основа на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/21), Комисијата за полагање на испити од областа на рибарството, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на испит за стопански риболов и за рибочувар.

Share
Прочитај повеќе

Потребна документација за поднесување на кандидатури за управувачки структури во ЗМАЗЗ

Рокот за поднесување на кандидатурите е заклучно со 12.11.2020 година (четврток) до 23:00 часот. Кандидатурите кои ќе бидат поднесени подоцна од 12.11.2020 односно по истекот на рокот нема да бидат земени во предвид и изборната комисија со заклучок ќе ги отфрли како ненавремени.

Share
Прочитај повеќе

Листа на кандидати за полагање на ловечки испит

Ловечкиот испит ќе се одржи на 28.12.2019 година, во просториите на Хотел Бисер во с.Калишта – општина Струга, со почеток од 09:00 часот, исто така и ловечкиот испит  кој е на  29.12.2019 година (недела) ,  ќе биде во просториите на Хотел Бисер во с.Калишта – општина Струга, со почеток од 09:00 часот.

Share
Прочитај повеќе

СПИСОК на кандидати кои го положија испитот за добивање на лиценца за процена на тутун оддржан на 13.12.2019 година

СПИСОК на кандидати кои го положија испитот за добивање на лиценца за процена на тутун оддржан на 13.12.2019 година

Share
Прочитај повеќе

Соопштение за извршениот избор на кандидати за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун и соопштение за втори термини за обука и испит

За 141 кандидат е утврдено дека го исполнуваат законскиот услов поради што се одлучи обуката и испитот да се спроведуваат во два термини.

Share
Прочитај повеќе

Соопштение за обука и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун

Список на кандидати за посетување на обука на 25 и 26 ноември 2019 година и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун на 29 ноември 2019

Share
Прочитај повеќе

Кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов и за рибочувар

Испитот за стопански риболов и за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

Share
Прочитај повеќе