Календар за овчарска фарма за февруари

Периодот на јагнење е еден од најважните настани во овчарството. Од успешноста
на јагнењето во голема мера зависат приходите на одгледувачите на овци и тоа може да се поистовети со жетвата во растителното производство.

Share
Прочитај повеќе