Опаѓање на плодовите во овошните насади

Во зависност од временскиот период, во текот на вегетацијата доаѓа до поединечно или масовно опаѓање на плодовите од дрвото. Тие временски интервали на опаѓање на плодовите не се еднакви кај сите видови, но за поголем број овошки заеднички се три фази на опаѓање на плодовите.

Share
Прочитај повеќе