Повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, КАЕ планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за преземање на подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ).

Share
Прочитај повеќе

,,МИКРОЕКОˮ – Решение за макропроблемите во земјоделството и животната средина

Со реализациja на проектот ,,МИКРОЕКОˮ на ,,Фармахемˮ ДООЕЛ, ќе се придонесе за решавање на горливиот проблем со загадувањето на почвите, а со тоа индиректно и подземните и површински води, воздухот, како и земјоделските производи кои директно влијаат врз здравјето на луѓето. Резултатите на овој проект индиректно ќе доведат и до подигање на јавната свест за состојбата со животната средина.

Share
Прочитај повеќе

Фотогалерија: Успешно реализиран првиот пилот проект за консолидација на земјоделско земјиште во битолско Егри

Проектот за консолидација во битолското село Егри, во кој учествуваат 214 сопственици на земјиште, е првиот комплексен консолидационен проект во државата, но и во поширокиот регион.

Share
Прочитај повеќе

Со помош на Светска банка ќе се модернизира земјоделството и административните услуги на социјалното осигурување

Проектот за модернизација на земјоделството ќе придонесе за подобрување на квалитетот на земјоделските производи и воведување стандарди во земјоделското производство, со што ќе се зголеми вредноста и конкурентноста на земјоделските производи на меѓународните пазари, ќе се воспостави  систем за безбедно отстранување нуспроизводи од животинско потекло, ќе се зајакнат институционалните капацитети…

Share
Прочитај повеќе

Министерот Димковски во битолско Логоварди

-За прв пат кофинансирањето на набавката на високо квалитетен генетски расплоден материјал е договорена со фармерите под нивни услови. Процентот на кофинансирање е од 50-75 %, и тоа е историски највисока поддршка, истакна Димковски.

Share
Прочитај повеќе

Објава на решение од МЗШВ за насипна брана Отиња

Студијата за оцена на влијанијата врз животната средина на проектот – Насипна брана со придружни објекти “Отиња“ во општина Штип ги задоволува барањата за заштита на животната средина со примена на мерките за спречување и за намалување на штетните влијанија врз животната средина.

Share
Прочитај повеќе

„Поддршка на Интегриран развој на локалните заедници“ – прва работилница во Битола

Крајната цел на поддршката е да се решат клучните проблеми на населението од руралните средини преку поддршка на малите земјоделски стопанства и семејните фарми да ги подобрат условите за живот, да добијат пристап до пристојна работа и до продуктивно, оддржливо вработување.

Share
Прочитај повеќе

Завршен настан: Oценка на земјоделското производство преку агрo-еколошко зонирање

Главната цел на проектот е да се подобри земјоделското производство и да се зајакне националниот
капацитет преку развивање на Национални агро-еколошки зони, и информатиовен систем за агро-еколошни
информации, и сценарија кои ќе послужат за носење на информирани одлуки и намалување на климатските
ризици, и адаптација кон климатските промени на локално ниво.

Share
Прочитај повеќе

„Од попреченост до хранопроизводство“ – проект за социјално зајакнување на лицата со попреченост во руралните средини

Предвидените проектни активности ќе придонесат за социјално и економско зајакнување на лицата со попреченост и нивните семејства во руралните области преку инфраструктурни интервенции и приспособувања во начинот на производство на храна, како што се пластениците и градините за производство на зеленчук.

Share
Прочитај повеќе

Објавен огласот за градежни работи за изградба на постројка за пречистување на вода за пиење во општина Карбинци

Обезбедувањето на квалитетни услови за живот меѓу кои најважно е обезбедувањето на чиста вода за пиење во секоја општина, е врвен приоритет на Владата на Република Северна Македонија. Со реализацијата на повеќенаменскиот проект за ХС Злетовица, ќе се обезбеди чиста вода за пиење за жителите од овој регион.

Share
Прочитај повеќе