Николовски: Ги повикувам сите заинтересирани оризопроизводители максимално да ја искористат мерката за набавка на специјализирани комбајни за ориз или мобилни сушари за ориз, јавниот повик е во тек

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и Трајан Димковски, државен советник за рурален развој во министерството, денеска го посетија семејството Маневи од село Чифлик, кое повеќе од 15 години произведува ориз.

Share
Прочитај повеќе

АФПЗРР објави Јавен повик за користење на финансиска поддршка за изградба на инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште, наменет за единиците на локалната самоуправа

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија број 72/07,5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

Share
Прочитај повеќе

Бачовски: Повик за ко-финансирање на инвестиции во подигнати нови лозови и овошни насади и ароматични растенија

Објавен уште еден јавен повик од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК 2/2022 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов

 ЈАВЕН ПОВИК 2/2022 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов

Share
Прочитај повеќе

JАВЕН ПОВИК 1/2022 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов

ЈАВЕН ПОВИК 1/2022 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов. 

Share
Прочитај повеќе

Поддршка од 1.000.000 денари за набавка на силоси – Јавен повик од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следниве мерки:

Share
Прочитај повеќе

АФПЗРР објави јавен повик за набавка на опрема за производство на тутун

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 121 Инвесгиции за модернизација на земјоделски стопанства, подмерка 121.7 Набавка на опрема за производство на тутун

Share
Прочитај повеќе

Објавен е јавниот повик за „РУРАЛНА ЖЕНА“ – 6000 евра поддршка за земјоделски стопанства чиј носител е жена

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 115 Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/22 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/22

за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барањa за неповратна финансиска поддршка од Програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино за 2022 година

Право на учество на јавниот повик имаат земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: Министерството), кои се регистрирани како производители на вино со максимален капацитет на производство до 50.000 литри годишно

Share
Прочитај повеќе