Втор инвестициски оглас за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп над три хектари

Со овој оглас на располагање за давање под закуп се 1.453 хектари во Свети Николе, Велес, Струмица, Куманово, Неготино, Битола, Кочани, Кисела Вода, Пробиштип, Берово, Штип, Тетово, Кавадарци, Гевгелија и Крива Паланка. Рокот за доставување на потребната документација до министерството е 40 дена, сметајќи од денеска.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН КОНКУРС за доделување на дозволи за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

Предмет на јавниот конкурс е издавање на дозволи за давање на услуги во областа на здравјето на растенијата.

Share
Прочитај повеќе

До крај на мај земјоделците ќе може да конкурираат за набавка на трактори

Финансиската поддршка се исплаќа по принципот на ко-финансирање на реализирани и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% до 75% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Јавен повик за набавка на трактори до 3.500.000 денари  прифатливи трошоци по поединечен корисник.

Share
Прочитај повеќе

39 понуди ги исполнија условите за доделување под закуп на државно земјоделско земјиште над 3 хектари

Следува електронското јавно наддавање за парцелите. Вкупниот инвестициски фонд на овие прифатливи апликации е 15,5 милиони евра.

Share
Прочитај повеќе

За три недели истекува рокот за јавниот повик за интерес за купување земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии

За околу три недели односно на  25- ти  јануари истекува рокот за доставување документација за јавниот оглас за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошните објекти во функција на оранжеријата.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС бр.12/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 1426ха 88ар 64м2

Share
Прочитај повеќе

Од денеска до 25- ти декември аплицирање за субвенции за ориз и оризова арпа 

Право на финансисика поддршка имаат земјоделските стопанства кои имаат засеани и ожнеани површини со ориз и оствареното производство на оризова арпа од род 2018 година да го предале на регистрирани откупувачи во период од 1 октомври до 25 декември 2018 година. 
Висината на поддршката изнесува 5 денари по килограм а ќе се исплати за количините кои не надминуваат 5,5 тони по хектар. 

Share
Прочитај повеќе

Ј А В Е Н П О В И К б р . 2 / 2 0 1 8 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година

Средствата по оваа програма може да ги добијат сите субјекти кои набавиле порибителен материјал за насадување на рибниците во периодот од 1- ви февруари до 30- ти септември годинава или пак произведената риба во рибниците ја продале во период од 1- ви ноември 2017- та година до 31- ви октомври годинава. 

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/18 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за сите катастарски општини во регионите Берово, Битола, Валандово, Велес, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Кратово, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Свети Николе, Струга, Струмица, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Тетово, Штип, Карпош, Кисела Вода, Гази Баба и Чаир.

Share
Прочитај повеќе