Висина на надоместок на штета нанесена врз рибите

Вести

За штета над рибите предизвикана од труење, загадување, односно прекумерно заматување на риболовните води, попречување на нивното нормално движење, како и за незаконско посегање по рибите право на отштета има концесионерот на рибите.


Концесионерот на рибите, исто така, има право на отштета за незаконски уловените риби која се пресметува по отштетен ценовник.

Отштетниот ценовник го подготвува овластена установа во соработка со Македонската Риболовна Федерација, Министерството за животна средина и просторно планирање и единицата на локалната самоуправа, а го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

ЈП Стрежево Битола

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *