Земјоделските задруги имаат право на финансиска поддршка

Вести

Финансиската поддршка е неповратна, а средствата се предвидени за основањето и за работењето на регистрираните земјоделски задруги. Парите за направените прифатливи трошоци се добиваат по доставено барање за исплата.

Субвенциите за осигурување за задругарите се повисоки и се од 70 до 80 проценти од полисата во зависност од големината на задругата.

Задругарите имаат право и на државна помош за набавка на земјоделска механизација и инвестиции за примена на стандардите за производство на земјоделски производи со повисок квалитет.

За организирање на информативни и промотивни активности субвенцијата изнесува 100 проценти од вкупните направени трошоци. По барање на задругарите парите можат да се исплатат одеднаш или на две рати. Досега во Македонија се запишани 29 земјоделски задруги од кои 24 од мал и 5 од голем обем, со вкупен капацитет од 870 хектари обработлива површина, 260 пчелни семејства, 450 говеда, 250 овци и 200 кози.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *