11-та Берлинска конференција на меѓународните министри за земјоделство

Yabancı dizi izle

Министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, во саботата учествуваше на 11- тата  Берлинска конференција на меѓународните министри за  земјоделство што се одржува во склоп на Глобалниот Форум за храна и земјоделство (GFFA),  во Берлин, Сојузна Република Германија. На конференцијата меѓународните министри го усвоија „Коминикето2019“,  на тема „Земјоделството се дигитализира – Паметни решенија за идното земјоделство“.

Министрите дискутираа за тоа како може да се примени дигитализацијата  за да се промовира економски оправдано, ресурсно-зачувано, и потрошувачки ориентирано земјоделството, преку искористување на потенцијалите за дигитализација на земјоделството, пристапот на фармерите до дигиталните технологии, подобрување на користењето на податоци и друго.

Министрите заклучија, земјоделството поефикасно да ги  користи ресурсите и да се минимизира губењето на храна, при што дигитализацијата ќе игра важна улога во постигнувањето на овие цели, во подобрувањето на животниот стандард и условите за живот во руралните области, како и во значителното трансформирање на одржливоста на животот во руралните средини. Во тој контекст, Коминикето што го усвоија министрите содржи четири цели на кои министрите се обврзаа дека ќе работат : идентификација и искористување на потенцијалот на дигитализацијата, проширување, проширување и заштита на пристапот на земјоделците до дигитални технологии, подобрување на употребата на податоци, обезбедување на безбедност на податоци и податоци за суверенитет и управување со структурните промени во земјоделството и руралните области.

Сите овие цели меѓу другото подразбираат создавање на услови и поттикнување на инвестиции во дигитални технологии за развој на жив дигитален земјоделскиот сектор особено старт-апи мали и средни претпријатија , интензивирање на истражувањето и развојот во дигиталните технологии, обука за дигитални вештини и градење капацитети, забрзување на  ширењето на дигиталната инфраструктура која им е потребна на земјоделците, поддршка на земјоделските задруги и кооперативните модели во спроведувањето на дигитализацијата во земјоделството, поткрепа на средствата за дигитализација и промовирање на иновативните инструменти за финансирање и друго.

На состанокот беше посочено дека целта на идните политики на земјите е преку  дигитализацијата да се направи земјоделството поефикасно и поодржливо и да се  подобри  руралниот живот. Министрите заклучија дека преку дигитализацијата за ефикасен и одржлив земјоделски сектор, ќе се намали нееднаквоста што произлегува од дигиталната поделба и ќе се овозможи сите засегнати страни од земјоделскиот сектор подобро да учествуваат во дигиталната трансформација на политиката, индустријата и општеството, дигитализацијата ќе ја олесни трговијата и ќе одговори на предизвиците, поточно на оние предизвици кои произлегуваат од климатските промени и барањата од „Агендата 2030“. Воедно побараа од ФАО да изготви, во консултација со засегнатите страни а врз основа на ова Коминике, концепт за воспоставување на независен, меѓународен Дигитален совет за храна и земјоделство кој ќе ги советува владите и другите релевантни фактори, ќе поттикнува размена на идеи и искуства, и следствено на тоа, ќе помогне на сите во искористувањето на можностите кои се презентираат дигитализацијата. Исто така во Коминикето се посочува дека овој глобален форум треба да биде почетна точка за започнување на  глобален процес под покровителство на Обединетите Нации, за да се создаде меѓународна рамка за дигитализација во земјоделството и да се развијат национални стратегии за дигитализација на храната и земјоделството и истите да ги дополнат соодветните национални политики кои се однесуваат на руралните области и дигитализацијата. Министрите беа согласни да се интензивира меѓународната комуникација во делот на дигитализацијата помеѓу сите засегнати страни од земјоделци до академските институции, приватниот сектор, задругите и здруженијата пред се заради собирање и споделување на знаење и стратегии кои се однесуваат на дигитализацијата во областа на храната и земјоделството.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *