Денеска започна летното сметање на времето

Вести

На 124-тата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 05.03.2019 година, Владата ја донесе Одлуката за денот и моментот на воведување и денот и моментот на завршување на летното сметање на времето за 2019 година, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.53/19 од 11.03.2019 година.

Според одлуката, летното сметање на времето во 2019 година започнува на 31 март во 02h 00min 00s, така што со поместување за еден час нанапред времето во 02h 00 min 00 s се смета како 03h 00min 00s. Летното сметање на времето во 2019 година завршува на 27 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s.

Оваа Одлука е во согласност со член 5 од Директивата 2000/84/ЕС OJ: JOL2001031R002101 на Европскиот парламент и на Советот од 19.01.2001 година за договорите за планот за летното сметање и Информацијата на Европската Комисија во сообразност со член 4 од Директивата, објавена во Службениот весник на ЕУ бр. C 61, 17.2.2016.

Донесувањето на оваа одлука придонесува кон следење на долгорочната економска политика на Република Северна Македонија за асоцирање кон Европската Унија, како и водење сметка за непречено функционирање на одредени сектори не само за транспорт и врски туку и други сектори од индустријата кои бараат стабилно и долгорочно планирање.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *