Грант проект ,,Поддршка за модернизација и иновативно управување во земјоделскиот сектор’’, финансиран од Европска унија, ИПА 2019 – “Enhancing modernization and innovative management in the sector of agriculture in North Macedonia” – Reference: EuropeAid/174823/DD/ACT/MK

Вести

Грант проект ,,Поддршка за модернизација и иновативно управување во земјоделскиот сектор’’, финансиран од Европска унија, ИПА 2019, има за цел да обезбеди финансирање на иновативни инвестициски проекти и деловни активности на субјекти активни во земјоделската и земјоделско-прехранбената индустрија, вклучително и задруги.

Во рамките на ИПА 2019, во тек е јавен повик за Грант проектот  ,,Поддршка за модернизација и иновативно управување во земјоделскиот сектор’’, за кој може да се аплицира во периодот од 01.06.2022 до 18.07.2022 година, на следниот линк:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&apply=N&aofr=174823&userlanguage

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *