Хортикултура – гранка на земјоделството

Вести Полјоделство Совети

Хортикултурата е уметност ( вештина ) или наука за одгледување на цвеќе, украсни дрвја и грмушки, овошје и зеленчук, особено во градини или насади. Корените на хортикултурата се длабоко во историјата и се поврзани со почетоците на цивилизацијата. Првата позната употреба на зборот хортикултура, сепак, датира од 1631 година кога Питер Лаумерберг ја објавува дебатата со исто име. Зборот е исто така снимен во англискиот речник на Е. Филипс “Новиот свет на англиски зборови” од 1678 година. Зборот бил добиен со комбинирање на два латински зборови на именката horta – градина и глагол colora – одгледување. Паралелно настануваат и зборот agrocultura ( agro – поле ) и sylvicultura ( sylva – шума ).

 

Денес хортикултурата, може да се дефинира како гранка на земјоделството која се занимава со интензивно одгледување на растенија, кои луѓето ги користат за храна, медицински потреби или поради нивната естетска вредност. Активностите, обично се поделени во зависност од видот на производите и нивната примена.  Утилитарната хортикултура ( производство на јадливи растенија припаѓа на овошјето и зеленчукот ), украсна хортикултура (производство на декоративни украси), цвеќарска хортикултура ( цветни и тревни лиснодекоративни растенија ) и пејзажна хортикултура ( дрвја, грмушки и покривка ). Има и јадливи растенија ( јаболко ) кои исто така се користат како декорација, и голем број на растенија класифицирани како декоративни ( булка ), а имаат примена во фармацијата.

Постојат две важни разлики помеѓу хортикултурата и земјоделството. Првата е големината на земјиштето на кое се одгледуваат растенија: хортикултурата бара помалку површина, а земјоделството поголема. Втората разлика е во разновидноста на применетите растенија: хортикултурата користи неколку различни групи растенија, а земјоделството обично е едно (монокултура).

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *