Индекси на трошоците на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2019 година

Вести

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во декември 2019 година, во однос на претходниот месец, изнесува 100.3, а индексот на цените на мало 101.0.

Индексот на трошоците на животот  во 2019 година, во однос на 2018 година, бележи пораст од 0.8 %, а индексот на цените на мало е на исто ниво како и минатата година.

Движењето на индексот на трошоците на животот во 2019 година беше различно кај одделни групи на потрошувачката. Пораст на индексите е забележан во групите: Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 5.6 %, Здравје за 2.7 %, Храна и безалкохолни пијалаци, Рекреација и култура за 1.6 %, Мебел, покуќнина и одржување на покуќнината за 1.2 %, Ресторани и хотели за 0.9 %.

Намалување на индексите е забележано во групите: Транспорт за 2.2 %, Комуникации за 1.7 %, Облека и обувки за 1.5 %, Образование за 0.4 %, Домување, вода, електрика, гас и други горива за 0.1 %.

Групата Останати стоки и услуги е на ниво од претходната година.

Движењето на индексот на цените на мало во 2019 година, исто така, беше различно кај одделни групи производи. Пораст на индексите е забележан во групите: Индустриско-прехранбени производи за 1.4 % и Земјоделски производи за 0.4 %.

Намалување на индексите е забележано во групите: Пијалаци за 1.5 %, Услуги за 0.3 %, Индустриско непрехранбени производи и тутун за 0.1 %.

Индексот на трошоците на животот во декември 2019 година, вo споредба со декември 2018 година, забележа пораст од 0.4 %, а  индексот на цените на мало забележа намалување од 0.2 %.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *