Износ на субвенциите за поледелство за 2020 година

Вести Полјоделство

Субвенции за пченица, јачмен, пченка, `рж, овес, тритикале, хељда, сирак, просо, хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, шеќерна репка, памук, анасон, фацелија, граор, еспарзета, добиточен грашок, наут (слануток) и за засеана или одржувана површина со луцерка се:

 • 12.000 денари по хектар со сертифициран семенски материјал,
 • за површината од 5 до 50 хектари субвенциите се 14.400 денари по хектар со задолжителна употреба на сертифициран семенски;

Субвенции за ориз се:

 • 25.000 денари по хектар,
 • за површината од 5 до 50 хектари субвенциите се 30.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал,

Субвенции за афион се:

 • 16.000 денари по хектар,
 • За површина од 5 до 50 хектари субвенциите се 19.200 денари по хектар за земјоделски стопанства со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал.

СУБВЕНЦИИ БЕЗ УПОТРЕБА НА СЕРТИФИЦИРАН СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ

 • Пченица, јачмен, пченка, `рж, овес, тритикале, хељда, сирак, просо, хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, шеќерна репка, памук, анасон, фацелија, граор, еспарзета, добиточен грашок, наут (слануток) и за засеана или одржувана површина со луцерка 6.000 денари по хектар;
 • за сончоглед и афион 8.000 денари по хектар; и
 • за ориз 18.000 денари по хектар.

Дополнителни субвенции поледелство

За површина од 5 до 50 ха збирно за следните култури: јачмен, пченица, рж, овес и сончоглед со сертифициран семенски материјал

Услов: производство да е продадено во преработувачки капацитети вклучително и произведените жита за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, а запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;

Услов: остварени приноси:

 • 4.000 кг/ха за пченица;
 • 3.000 кг/ха за јачмен;
 • 3.000 кг/ха за `рж,;
 • 3.000 кг./ха за овес; и
 • 1.500 кг./ха за сончоглед.

Висина на субвенција 5.760 денари по хектар.

Дополнителна мерка сончоглед

Услов за користење дополнителна мерка сончоглед: да се корисници на основната мерка за поледелски култури – сончоглед со сертифициран семенски материјал.

Субвенции – 3.000 денари по хектар

Дополнителни субвенции на основните

За вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство:

 • Дополнителни 15% на веќе добиените субвенции.

за растително органско производство и производство во преод

 • Дополнителни 50% на веќе добиените субвенции за поледелски култури.

Поддршка за зелена нафта:

 • пченица, јачмен, пченка,`рж, овес, ориз, тритикале, хељда, сирак и просо изнесува 1.250 денари по хектар;
 • хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток) и луцерка изнесува 1.875 денари по хектар;

Дополнителни субвенции – помош за следните категории носители на земјоделски стопанства:

 • Дополнителна помош од 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејно-земјоделско стопанство освен објекти за домување или престојување на земјоделски производители;
 • Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство;
 • Дополнителна помош од 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Промени скалесто субвенционирање

Намалување на субвенциите според скалесто субвенционирање во Програмата 2020:

 • 0,5 хектари до 50 хектари – 100%,
 • од 50,01 хектар до 100 хектари 60%, и
 • над 100 хектари 30%

Со промените во скалестото земјоделците ќе добијат поголема сума на субвенции, направени се измени го градацијата (намелена е цела една ставка). Во претходите години скалестото беше:

 • 0,2 хектари до 20 хектари – 100%,
 • 20,01 хектар до 50 хетари – 60%,
 • 50,01 хектар до 100 хекрати – 30%,
 • Над 100 хектари – 20%.

Во Програмата за 2020 година со направените огромни промени во однос на скалестото намалување на субвенциите се со една цел земјоделците да добијат поголеми субвенции.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *