ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД

Вести Сточарство

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), а во согласност со дел I мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година (,,Службен весник на Р.М”бр.17/18, 62/18 и 100/18) Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД (Заедничка основна програма за одгледување на добиток) и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2018 година

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Зоотехниката е регулирана согласно законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16).
Нарачател на јавниот конкурс е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Право на учество на јавниот конкурс имаат овластени субјекти за вршење на јавни услуги од областа на сточарството.
Јавниот конкурс за давател на јавните услуги – спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведување на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2018 година трае 5 (пет) работни дена од денот на неговото објавување, нерачунајќи ги деновите од државен празник.

Додаток за превземање:
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *