ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/18 за закуп на земјоделско земјиште за површини над 3 хектари

Вести Огласи Полјоделство

ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС
Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина од 517ха 28ар 37м2 и тоа за следните региони во Република Македонија: Берово, Куманово, Свети Николе, Штип, Гостивар, Кавадарци, Струмица, Крива Паланка, Дебар, Неготино, Велес.

Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 21.08.2018 година (Вторник)

Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 22.08.2018 година (Среда) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

Документи за превземање:

-Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас (1)

javen_oglas_br. 05-18

obrazec na ponuda po javen oglas 05-18

1.Берово 6.Гостивар 8.Дебар 14.Куманово 17. Кавадарци 18.Неготино 19.Св.Николе 21.Струмица 28.Велес 29.Штип Кр.Паланка

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *