ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на aктивен туризам

Вести

Согласно Програмата за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2021 година, Министерството за економија објавува Јавен повик за финансиска поддршка на aктивен туризам.

Предмет на јавниот повик е субвенционирање трошоци за опрема и алатки кои ќе помогнат во подобрување на овој вид на туризам со што Министерството за економија ќе надомест 50% од прикажаните трошоци за оваа намена, но не повеќе од 150.000 денари за една апликација. Средставта се наменети за:

-Набавка на опрема и алатки

-Уредување/ подобрување на деловниот простор

Субвенционирани ќе бидат докажаните трошоци за предвидените намени настанати во 2020 и 2021 година.

Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, владини и невладини организации од областа на туристичкото стопанство, фондации, здруженија на граѓани, регистрирани според Законот за здруженија и фондации и Бизнис Центрите формирани во рамки на општините , основани за цели поврзани со поддрша и развој на туризмот.

Јавниот повик во целост е објавен на Веб страницата на Министерството за економија www.economy.gov.mk.

Крајниот рок за аплицирање е до 31.05.2021 година.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *