ЈАВЕН ПОВИК за „Програма за Наводнување на Јужната Долина на Вардар“ II фаза

Вести

Согласно директивата за Набавка на KfW “Упатствата на KfW за Набавка на Добра, Градежни работи и поврзани Услуги, во Финансиската Соработка со Земјите партнери“ издадена од страна на Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) Банка, Германија, (верзија од Август 2016 година) и Договорот за Заем помеѓу Владите на Република Македонија и Сојузна Република Германија, за финансирање на проектот „Програма за Наводнување на Јужната Долина на Вардар“ , Министерството за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство, донесува, објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
 

за набавка бр. 02-6106/2018
1. Набавувач
Набавувач е Министерството за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство, Управа за Водостопанство, претставувана од Единицата за Имплементацијата на Програмата, ул. “Јосиф Јосифовски” (барака) Гевгелија.

2. Процедура за набавка
Тендерот ќе биде отворен, под еднакви услови, за сите физички и правни лица, кои учествуваат поединечно или во група (заедничко вложување) од подобните земји.

Повеќе информации во прикачените документи во македонска и англиска верзија.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *